معرفی بورس های تحصیلی در این سایت بورس های خارجی و بین المللی که توسط دانشجویان ممتاز کشور عزیزمان قابل استفاده هستند، به تفصیل معرفی می گردند. برای این سایت از هیچ منبع فارسی استفاده نگردیده و مطالب آن، تماماً بر مبنای ترجمه متون انگلیسی تهیه می گردد. از این رو خواهشمند است در صورت برداشت و ذکر مطالب این سایت، به منبع اشاره فرمایید. http://fundsforstudy.ir 2019-01-22T00:17:02+01:00 text/html 2019-01-21T08:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه ملل متحد» http://fundsforstudy.ir/post/134 <div align="justify"><a href="https://www.studyinholland.nl/study/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship/holland-scholarship" target="_blank" title=""><b><font size="4"> </font></b></a></div><div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه ملل متحد»</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/122/FFS-122-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> پایداری (Sustainability)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه ملل متحد</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> کشورهای درحال توسعه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/122/FFS-122-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه ماهانه: 120,000 ین ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> تا 36 ماه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="http://postgraduate.ias.unu.edu/forms/" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> <font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 19 آوریل 2019 (30 فروردین 1398)</font></div><div align="justify"><font size="3"><font size="1">&nbsp;</font><br></font></div><div align="justify"><a href="https://ias.unu.edu/en/admissions/degrees/phd-in-sustainability-science-2019.html?fbclid=IwAR0yoqGP79TXrgDCpLvK4Fg0GagjSm8bzHVqqaOA9sQMcFeKkupyMNxk-94#scholarships" target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="http://postgraduate.ias.unu.edu/forms/" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2019-01-19T08:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی دانشگاه آمریکایی قاهره - مصر http://fundsforstudy.ir/post/132 <div> <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی دانشگاه آمریکایی قاهره - مصر</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/121/FFS-121-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> علوم کاربردی و مهندسی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه آمریکایی قاهره</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> مصر</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/121/FFS-121-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- شهریه تحصیلی در سال اول تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- هزینه سرویس‌ها و فعالیت‌های دانشجویی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه ماهانه</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 3 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://www.applyweb.com/auc/index.ftl" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"></font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 آوریل 2019 (26 فروردین 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href="http://www.aucegypt.edu/admissions/fellowships/yousef-jameel-phd" target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://www.applyweb.com/auc/index.ftl" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> </div> text/html 2019-01-16T08:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «AFR Individual» لوگزامبورگ http://fundsforstudy.ir/post/131 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «AFR Individual» لوگزامبورگ</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/120/FFS-120-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های موجود در دانشگاه‌های لوگزامبورگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه ملی بورس‌های پژوهشی لوگزامبورگ (FNR) </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> لوگزامبورگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/120/FFS-120-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- حقوق یا کمک‌هزینه زندگی:</font></p><font size="3"> </font><ul><li><font size="3">حقوق سالانه بین 41,158 تا 58,002 یورو (در صورت بسته‌شدن قرارداد کاری)</font></li><li><font size="3">کمک هزینه ماهانه 1500 تا 2100 یورو (در صورت عدم بسته‌شدن قرارداد کاری)</font></li></ul><p><font size="3">- کمک‌هزینه سفر</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه استقرار اولیه</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول مدت تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="http://grants.fnr.lu/" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> <font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 20 مارس 2019 (29 اسفند 1397)</font></div><div align="justify"><font size="3"><font size="1">&nbsp;</font><br></font><a href="https://www.studyinholland.nl/study/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship/holland-scholarship" target="_blank" title=""><b><font size="4"> </font></b></a></div><div align="justify"><a href="https://www.fnr.lu/funding-instruments/afr/" target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="http://grants.fnr.lu/" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2019-01-14T08:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی دولت استانی گوانگ‌دونگ چین http://fundsforstudy.ir/post/130 <div align="justify"><a href="https://www.studyinholland.nl/study/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship/holland-scholarship" target="_blank" title=""><b><font size="4"> </font></b></a></div><div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی دولت استانی گوانگ‌دونگ چین</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/119/FFS-119-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های ارائه‌شده توسط دانشگاه گوانگ‌دونگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت استانی گوانگ دونگ چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/119/FFS-119-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی:</font></p><font size="3"> </font><ul><li><font size="3">لیسانس: ماهانه 10,000 یوان چین</font></li><li><font size="3">فوق لیسانس: ماهانه 20,000 یوان چین</font></li><li><font size="3">دکترا: ماهانه 30,000 یوان چین</font></li></ul><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول مدت تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ایمیل»</font></p><font size="3"> <b><font color="#000099">آخرین مهلت درخواست:</font></b> 30 ژوئن 2019 (9 تیر 1398)</font></div><div align="justify"><font size="3"><font size="1">&nbsp;</font><br></font></div><div align="justify"><a href="http://iie-en.gdufs.edu.cn/Scholarship/Guangdong_Province_Government_International_Stud.htm" target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="http://iie-en.gdufs.edu.cn/Scholarship/Guangdong_Province_Government_International_Stud.htm" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2019-01-12T08:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه Westminster» انگلستان http://fundsforstudy.ir/post/129 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه Westminster» انگلستان</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/118/FFS-118-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه Westminster لندن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> انگلستان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> کشورهای درحال توسعه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/118/FFS-118-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- شهریه تحصیلی (کامل)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه مسکن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه سفر</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول مدت تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «پست»</font></p><font size="3"> <font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 می 2019 (10 خرداد 1398)</font></div><div align="justify"><font size="3"><font size="1">&nbsp;</font><br></font><a href="https://www.studyinholland.nl/study/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship/holland-scholarship" target="_blank" title=""><b><font size="4"> </font></b></a></div><div align="justify"><a href="https://www.westminster.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships/westminster-full-international-scholarship" target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://www.westminster.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships/westminster-full-international-scholarship" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2019-01-09T08:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی مدرسه تحصیلات تکمیلی امور مالی وین (VGSF) http://fundsforstudy.ir/post/127 <div> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی مدرسه تحصیلات تکمیلی امور مالی وین (VGSF)</font></b></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/117/FFS-117-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> امور مالی</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> مدرسه تحصیلات تکمیلی امور مالی وین (VGSF)</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> اتریش</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/117/FFS-117-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin-bottom:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font size="3">- کمک‌هزینه ماهانه: 2000 یورو</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> تا 5 سال</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://bach.wu-wien.ac.at/z/wu/mab/acl_users/wuniverse/login_page?app_url=https%3A//bach.wu-wien.ac.at/z/wu/mab/doc/phd/no_application.html&amp;app_desc=Master%20Online%20Bewerbung&amp;pwdr_url=https%3A//bach.wu-wien.ac.at/z/wu/wuniverse/public/register_html" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> <font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 ژانویه 2019 (11 بهمن 1397)</font></div><div><font size="3"><font size="1">&nbsp;</font><br></font></div><div><div align="justify"><a href="https://www.vgsf.ac.at/phd-program/funding/" target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://bach.wu-wien.ac.at/z/wu/mab/acl_users/wuniverse/login_page?app_url=https%3A//bach.wu-wien.ac.at/z/wu/mab/doc/phd/no_application.html&amp;app_desc=Master%20Online%20Bewerbung&amp;pwdr_url=https%3A//bach.wu-wien.ac.at/z/wu/wuniverse/public/register_html" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a></div> text/html 2019-01-07T08:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی مشترک آکادمی علوم چین (CAS) و آکادمی جهانی علوم http://fundsforstudy.ir/post/126 <div> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی مشترک آکادمی علوم چین (CAS) و آکادمی جهانی علوم (TWAS)</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/116/TWAS-China-2-FFS.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> علوم کشاورزی، زیست‌شناسی ساختاری، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، ارگانیسم‌ها و سیستم‌های بیولوژیک، پزشکی و علوم سلامت، شیمی، علوم مهندسی، نجوم، علوم زمین و فضا، ریاضیات، فیزیک</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> آکادمی علوم چین (CAS) و آکادمی جهانی علوم (TWAS)</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> دانشگاه آکادمی علوم چین (UCAS)، دانشگاه علم و فناوری چین (USTC) و سایر موسسه‌های آموزشی تحقیقاتی مرتبط با آکادمی علوم چین</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/116/TWAS-China-1-FFS.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><blockquote><p align="justify"><font size="3">- کمک‌هزینه ماهانه: 7000 تا 8000 یوان چین</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی و هزینه‌های پذیرش</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div></blockquote><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول دوره تحصیل</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ایمیل» و «سیستم آنلاین»</font></p><div align="justify"><font size="3"> <font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 مارس 2019 (11 فروردین 1398)</font></div><div align="justify"><font size="3"><font size="1">&nbsp;</font><br></font></div></div><div><div align="justify"><a href="https://www.studyinholland.nl/study/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship/holland-scholarship" target="_blank" title=""><b><font size="4"></font></b></a><b><font size="4"><a href="https://twas.org/opportunity/cas-twas-presidents-phd-fellowship-programme" target="_blank" title="">«اطلاعات بیشتر»</a></font></b></div><div align="center"><a href="https://twas.org/opportunity/cas-twas-presidents-phd-fellowship-programme" target="_blank" title=""><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a></div> text/html 2019-01-05T08:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی دولت هلند http://fundsforstudy.ir/post/124 <font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><font color="#000099"><b><font size="4" color="#000000">بورس تحصیلی دولت هلند</font></b></font></font></p><p align="center"><font size="3"><font color="#000099"><b><font size="4" color="#000000"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/115/holland-2-FFS.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></font></font></p><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> کلیه رشته‌های ارائه‌شده توسط دانشگاه‌های منتخب هلند</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس و فوق لیسانس</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت هلند</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> دانشگاه‌های منتخب هلند</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> کشورهای خارج از منطقه اقتصادی اروپا (EEA)</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/115/holland-1-FFS.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><blockquote><p align="justify"><font size="3">- کمک‌هزینه سالانه: 5000 یورو</font></p></blockquote><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> سال اول تحصیل</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> متفاوت (بر اساس دانشگاه مقصد)</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font color="#000099"><b><font size="4">آخرین مهلت درخواست: </font></b></font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><blockquote><p align="justify"><font size="3">1 فوریه 2019 (12 بهمن 1397)</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">1 می 2019 (11 اردیبهشت 1398)</font></p></blockquote><div align="justify"><a href="https://www.studyinholland.nl/study/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship/holland-scholarship" target="_blank" title=""><b><font size="4"> «اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><div align="center"><a href="https://www.studyinholland.nl/study/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship/holland-scholarship" target="_blank" title=""><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2019-01-04T15:38:37+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی خبر | خبرهای خوش! http://fundsforstudy.ir/post/123 <font size="3"> </font><p align="justify"><b><font size="3">سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیز.</font></b></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">از آخرین‌باری که برای شما نوشتیم، چندماهی می‌گذرد. ولی خوشبختانه طبق قولی که داده بودیم، با دست پر برگشته‌ایم!</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">همان‌گونه که در بخش کناری سایت ملاحظه می‌فرمایید، سیستم مشاوره سایت راه‌اندازی شده است و شما از‌این‌پس می‌توانید درخصوص پذیرش دانشگاهی و انواع بورس‌های تحصیلی مدنظر خود، با شخص آقای دکتر محمدرضا دلفیه، مشورت نمایید. بدین‌منظور لازم است شما به صفحه «<a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title="">درخواست مشاوره</a>» مراجعه نموده و درخواست خود را برای رزرو وقت مشاوره، ثبت نمایید.</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/News/FFS-Good-News.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">ضمنا بسیار خرسندیم که اعلام نماییم از فردا مجددا و به‌طور مرتب، بورس‌های تحصیلی کشورها و دانشگاه‌های مختلف جهان، در این سایت ارائه و معرفی خواهند شد. </font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">و خبر آخر این‌که، کانال تلگرام و پیج اینستاگرام سایت <a href="http://fundsforstudy.ir/" target="" title="">Fundsforstudy.ir</a> نیز راه‌اندازی شده‌اند و شما می‌توانید آخرین اخبار و بورس‌های معرفی‌شده را از طریق رسانه‌های فوق که از فردا رسما آغاز به کار می‌کنند، پیگیری نمایید. آدرس ما در این شبکه‌ها را به‌زودی زیر پست‌های مربوط به معرفی بورس‌ها، ملاحظه خواهید کرد.</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font color="#000099"><b><font size="4">لطفا ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید.</font></b></font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/News/FFS-Happy-Scholar.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><p align="justify"><font size="3">ارادتمند،</font><font size="3"><br></font></p><p align="justify"><font size="3">گروه علمی آموزشی «معرفی بورس‌های تحصیلی»</font></p> text/html 2018-08-19T17:38:08+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی به زودی با خبرهای خوش بازمی‌گردیم! http://fundsforstudy.ir/post/122 <font size="3"> </font><p align="justify"><font size="3"><b>سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما </b></font><font size="3"><b><font size="3"><b>همراهان باوفا</b></font>.</b></font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">متاسفانه بنا‌به دلایلی، مدت‌زمان زیادی است که از آپدیت سایت بازمانده‌ایم. ولی انشالله به‌زودی و با خبرهای خوب به خدمت شما باز خواهیم گشت.</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">همچنین در خصوص کتاب <font color="#000099">«بورس تحصیلی»</font> مشعوفیم که به استحضار شما برسانیم نسخه الکترونیکی این کتاب، چند روزی است که در کتابخوان <b><font size="4"><a href="http://fidibo.com/book/82599-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title="">«فیدیبو»</a></font></b> ارائه شده است. شما با نصب این اپلیکیشن رایگان که برای کامپیوتر و موبایل قابل دسترس است، می‌توانید کتاب فوق‌الذکر را با تخفیف ویژه خریداری نموده و از مزیت‌های ارزشمند آن، بهره بجویید.</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">برای دسترسی به لینک دانلود این اپلیکیشن و همچنین توضیحات کتاب، روی آیکون فیدیبو در پایین کلیک نمایید. <br></font></p><br><div align="center"><font size="3"><a href="http://fidibo.com/book/82599-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Fidibo-logo.png" alt="" width="280" vspace="0" hspace="0" height="91" border="0" align="bottom"></a><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3">ارادتمند،</font></div><div align="right"><font size="3">گروه علمی آموزشی «معرفی بورس‌های تحصیلی»</font><br><font size="3"></font></div> text/html 2017-09-19T06:20:49+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی خرید کتاب «بورس تحصیلی» http://fundsforstudy.ir/post/121 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><b><font size="4">** مژده به علاقمندان تحصیل و اخذ بورس از بهترین دانشگاه‌های خارجی **</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="4"><font size="3">***</font></font><b><font size="4"><br></font></b></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3">اولین کتاب جامع معرفی بورس‌های تحصیلی دولتی کشورهای مختلف دنیا، منتشر شد.<br></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="justify"><font size="3">در این کتاب که به قلم دکتر محمدرضا دلفیه، مدرس دانشگاه، مروج علم و برنده نهایی سال 2012 بورس Endeavour دولت استرالیا تالیف گردیده، بورس‌های تحصیلی دولتی و معتبر 26 کشور مختلف جهان برای ادامه تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی، به تفصیل معرفی گردیده و نحوه اقدام برای اخذ آن‌ها، به‌روشنی توضیح داده شده است.</font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/BurseTahsili%20Book/Cover-FFS.jpg" alt="" width="506" vspace="0" hspace="0" height="715" border="0" align="bottom"></font></p><div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4">علاقمندان می توانند نسخه الکترونیک کتاب را از طریق اپلیکیشن کتاب‌خوان «<a href="http://fidibo.com/book/82599-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title="">فیدیبو</a>» تهیه و مطالعه نمایند.</font></b><b><font size="4">&nbsp; <br></font></b></div><div align="center"><font size="3"></font><br></div><br><div align="center"><b><font size="4">معرفی کتاب توسط خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)</font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><a href="http://www.isna.ir/news/96071910490/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/BurseTahsili%20Book/IMG15545418.jpg" alt="" width="188" vspace="0" hspace="0" height="125" border="0" align="bottom"></a></font></b></div><div align="center"><br><b><font size="3"> </font></b></div><div align="center"><br><div align="center"><b><font size="4">معرفی کتاب توسط خبرگزاری مهر</font></b></div></div><div align="center"><b><font size="3"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4135166/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/BurseTahsili%20Book/mehr.png" alt="" width="137" vspace="0" hspace="0" height="137" border="0" align="bottom"></a></font></b></div><div align="center"><b><font size="3">** با کتاب «بورس تحصیلی» راه تحصیل مجانی در بهترین دانشگاه های دنیا را خواهید یافت ** </font></b></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin-top:0mm; mso-para-margin-right:0mm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0mm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2017-08-24T23:15:35+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «Inspiring Women» دانشگاه Imperial College انگلستان http://fundsforstudy.ir/post/120 <font size="3"> </font><p align="center"><font size="4"><b>بورس تحصیلی «Inspiring Women» دانشگاه Imperial College انگلستان</b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/114/ICLBC.jpg" alt="" width="416" vspace="0" hspace="0" height="162" border="0" align="bottom"></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> مدیریت اجرایی (MBA)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشکده تجارت دانشگاه Imperial College لندن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> انگلستان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه (مختص زنان)</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/114/ICLBC-Campus.jpg" alt="" width="524" vspace="0" hspace="0" height="349" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- مبلغ کلی پرداختی بورس، 20,000 پوند انگلستان می باشد.</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> طول مدت تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://apply.imperial.ac.uk/login" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 17 نوامبر 2017 (26 آبان 1396)</font></p><a href="https://www.imperial.ac.uk/business-school/programmes/executive-mba/financing-your-mba/scholarships/inspiring-women-executive-mba-scholarships/" target="_blank" title=""><font size="4"><b> «اطلاعات بیشتر»</b></font></a><font size="4"><b></b></font><div align="center"><a href="https://apply.imperial.ac.uk/login" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2017-08-10T12:53:35+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «RYMF» ژاپن - 2017 http://fundsforstudy.ir/post/119 <font size="3"> </font><p align="center"><font size="4"><b>بورس تحصیلی «RYMF» ژاپن - 2017</b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/113/RYMF.jpg" alt="" width="527" vspace="0" hspace="0" height="117" border="0" align="bottom"></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> بدون محدودیت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> بنیاد RYMF (Rotary Yoneyama Memorial Foundation)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه ماهانه زندگی:</font></p></blockquote><font size="3"> </font><blockquote><blockquote><p><font size="3">لیسانس: 100,000 ین ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">فوق لیسانس و دکترا: 140,000 ین ژاپن</font></p></blockquote><font size="3"> </font></blockquote><blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه اولیه: 400,000 ین ژاپن</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> طول مدت تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ایمیل»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 16 اکتبر 2017 (24 مهر 1396)</font></p><font size="3"> </font><p><a href="http://www.rotary-yoneyama.or.jp/english/overseas" target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><p align="center"><b><font size="4"><a href="http://www.rotary-yoneyama.or.jp/english/overseas" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></b></p><font size="3"> </font> text/html 2017-07-28T08:53:35+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «ZD.B» آلمان - 2017 http://fundsforstudy.ir/post/118 <font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><font size="4"><b>بورس تحصیلی «ZD.B» آلمان - 2017</b></font><br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/112/zdb.jpg" alt="" width="509" vspace="0" hspace="0" height="232" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> دیجیتال سازی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> مرکز Zentrum Digitaleisierung.Bayern</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> آلمان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- دریافت حقوق کار تمام وقت بر اساس رده شغلی «TV-L E13» در دانشگاه های ایالت باواریا</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> سه سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ایمیل»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 آگوست 2017 (9 شهریور 1396)</font></p><a href="https://zentrum-digitalisierung.bayern/zd-b-fellowship/" target="_blank" title=""><font size="3"><b><font size="4"> «اطلاعات بیشتر»</font></b></font></a><font size="3"></font><div align="center"><a href="https://zentrum-digitalisierung.bayern/zd-b-fellowship/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2017-07-14T14:25:53+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «SSP» دانشگاه کوچی ژاپن http://fundsforstudy.ir/post/117 <font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «SSP» دانشگاه کوچی ژاپن</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/111/KUT.jpg" alt="" width="252" vspace="0" hspace="0" height="216" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته های فنی و مهندسی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه صنعتی کوچی (KUT)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="4" color="#000099"><b><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/111/KUT-C.jpg" alt="" width="537" vspace="0" hspace="0" height="264" border="0" align="bottom"></b></font></p><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- تخفیف مناسب در هزینه امتحان ورودی، هزینه ثبت نام و شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه زندگی: ماهانه 150,000 ین ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه سفر و استقرار اولیه: 150,000 ین ژاپن</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> 1 سال (قابل تمدید تا سال سوم)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق پست</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> برای ورودی های آوریل 2018، آخرین مهلت درخواست 15 سپتامبر 2017 (24 شهریور 1396) می باشد.</font></p><a href="http://www.kochi-tech.ac.jp/kut_E/graduate/admission1.html" target="_blank" title=""><font size="3"><b><font size="4"> «اطلاعات بیشتر»</font></b></font></a><font size="3"></font><div align="center"><a href="http://www.kochi-tech.ac.jp/kut_E/graduate/admission1.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div>