معرفی بورس های تحصیلی در این سایت بورس های خارجی و بین المللی که توسط دانشجویان ممتاز کشور عزیزمان قابل استفاده هستند، به تفصیل معرفی می گردند. برای این سایت از هیچ منبع فارسی استفاده نگردیده و مطالب آن، تماماً بر مبنای ترجمه متون انگلیسی تهیه می گردد. از این رو خواهشمند است در صورت برداشت و ذکر مطالب این سایت، به منبع اشاره فرمایید. http://fundsforstudy.ir 2019-09-21T12:15:01+01:00 text/html 2019-09-21T07:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی GEMS دانشگاه Waikato نیوزیلند http://fundsforstudy.ir/post/198 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی GEMS دانشگاه Waikato نیوزیلند</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/183/FFS-183-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های ارائه‎شده دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه Waikato</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> نیوزیلند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/183/FFS-183-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه تحصیلی تا 10,000 دلار نیوزیلند</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 1 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 دسامبر 2019 (10 آذر 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.waikato.ac.nz/scholarships/s/the-university-of-waikato-gems-scholarship " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.waikato.ac.nz/scholarships/s/the-university-of-waikato-gems-scholarship " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-11T07:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «QUTPRA» دانشگاه صنعتی کوئینزلند استرالیا http://fundsforstudy.ir/post/197 <div align="justify"> <p align="center"><font size="4"><b>بورس تحصیلی «QUTPRA» دانشگاه صنعتی کوئینزلند استرالیا</b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/182/FFS-182-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> زمینه‌های علمی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه صنعتی کوئینزلند استرالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> استرالیا </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/182/FFS-182-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: 27,596 دلار استرالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- امکان برخورداری از کمک هزینه شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 3 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 30 سپتامبر 2019 (8 مهر 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" https://www.qut.edu.au/study/fees-and-scholarships/scholarships/qut-postgraduate-research-award-qutpra-international " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.qut.edu.au/study/fees-and-scholarships/scholarships/qut-postgraduate-research-award-qutpra-international " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-09T07:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «EPOS» موسسه DAAD آلمان http://fundsforstudy.ir/post/196 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «EPOS» موسسه DAAD آلمان</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/181/FFS-181-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> موضوعات مرتبط با توسعه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> آلمان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> کشورهای درحال توسعه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/181/FFS-181-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه تحصیل و زندگی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول مدت تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://ww2.uni-assist.de/online/?lang=en" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 اکتبر 2019 (9 مهر 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" https://www.hochschule-rhein-waal.de/en/faculties/society-and-economics/degree-programmes/sustainable-development-management-ma/epos " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://ww2.uni-assist.de/online/?lang=en" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-07T07:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی برنامه فضایی سازمان ملل متحد و ژاپن http://fundsforstudy.ir/post/195 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی برنامه فضایی سازمان ملل متحد و ژاپن</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/180/FFS-180-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> تکنولوژی نانو ماهواره</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> سازمان ملل متحد با همکاری ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> دانشگاه کیوشو، ژاپن </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> کشورهای در حال توسعه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/180/FFS-180-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: 144,000 ین ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه سفر</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> 2 سال برای فوق لیسانس و 3 سال برای دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://space-kyutech.net/pnst-regist_2020/" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 19 ژانویه 2020 (29 دی 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/bsti/fellowships.html " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://space-kyutech.net/pnst-regist_2020/" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-04T07:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «UGC» هنگ کنگ http://fundsforstudy.ir/post/194 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «UGC» هنگ‌کنگ</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/179/FFS-179-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های ارائه‌شده توسط دانشگاه‌های منتخب</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> کمیته گرنت‌های دانشگاهی (UGC)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> هنگ‌کنگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/179/FFS-179-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه سالانه: 309,600 دلار هنگ‌کنگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه سفر تحقیقاتی: سالانه 12,900 دلار هنگ‌کنگ</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> تا 3 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 2 دسامبر 2019 (11 آذر 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/funding_opport/fellowships/hkphdfs.html " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/funding_opport/fellowships/hkphdfs.html " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-02T07:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه South Bohemia» جمهوری چک http://fundsforstudy.ir/post/193 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه South Bohemia» جمهوری چک</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/178/FFS-178-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> شیلات</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه South Bohemia</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> جمهوری چک</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/178/FFS-178-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه ماهانه: 13,000 تا 15,000 کرون چک (برای دانشجویان ممتاز تا بیش از 20,000 کرون چک)</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول مدت تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html?pc_lang=en" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 29 نوامبر 2019 (8 آذر 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" http://www.frov.jcu.cz/en/pro-zajemce-o-studium-menu-2/menu-what-study/fishery-phd-ft " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html?pc_lang=en" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-31T07:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «مرکز حقوق مالکیت فکری مونیخ» http://fundsforstudy.ir/post/192 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «مرکز حقوق مالکیت فکری مونیخ»</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/177/FFS-177-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> حقوق</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه DAAD آلمان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> آلمان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> کشورهای درحال توسعه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/177/FFS-177-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه ماهانه: 850 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه حوادث و درمان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه سفر</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه پژوهش</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه دوره دو ماهه آموزش زبان آلمانی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 اکتبر 2019 (23 مهر 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.miplc.de/llm-ip/admissions/daad-scholarship/ " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.miplc.de/llm-ip/admissions/daad-scholarship/ " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-21T07:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «کالج دانشگاهی دوبلین» http://fundsforstudy.ir/post/191 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «کالج دانشگاهی دوبلین»</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/176/FFS-176-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> مهندسی عمران</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><b><font color="#000099">اهداکننده بورس:</font></b> کالج دانشگاهی دوبلین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> ایرلند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/176/FFS-176-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه زندگی: سالانه 18,000 یورو</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> 4 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ایمیل»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 16 سپتامبر 2019 (25 شهریور 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" http://www.euraxess.fr/jobs/funding/phd-scholarship-civil-engineering-indirect-bridge-health-monitoring-using-artificial " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" http://www.euraxess.fr/jobs/funding/phd-scholarship-civil-engineering-indirect-bridge-health-monitoring-using-artificial " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-18T07:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه کوچ» ترکیه http://fundsforstudy.ir/post/190 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه کوچ» ترکیه</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/175/FFS-175-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه کوچ (Koç)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> ترکیه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/175/FFS-175-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- تخفیف 25، 50 یا 100 درصدی در شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://apply.ku.edu.tr/regapp" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>» همزمان با درخواست پذیرش تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" https://international.ku.edu.tr/turkish-scholarships/overview/ " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://apply.ku.edu.tr/regapp" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-15T07:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه UMY» اندونزی http://fundsforstudy.ir/post/189 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه UMY» اندونزی</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/174/FFS-174-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> اندونزی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/174/FFS-174-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه شهریه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه زندگی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول مدت تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق ایمیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 اکتبر 2019 (9 مهر 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" http://www.umy.ac.id/en/admission " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" http://www.umy.ac.id/en/admission " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-13T07:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «بنیاد بین المللی بورس نیتوری» ژاپن http://fundsforstudy.ir/post/188 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «بنیاد بین المللی بورس نیتوری» ژاپن</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/173/FFS-173-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> بدون محدودیت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> بنیاد بین المللی بورس نیتوری</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/173/FFS-173-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه ماهانه: تا 80,000 ین ژاپن</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> مدت معمول تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 اکتبر 2019 (9 آبان 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.titech.ac.jp/english/enrolled/news/2019/044791.html " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.titech.ac.jp/english/enrolled/news/2019/044791.html " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-11T07:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی دانشگاه پلی‌تکنیک تورین ایتالیا http://fundsforstudy.ir/post/187 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی دانشگاه پلی‌تکنیک تورین ایتالیا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/172/FFS-172-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> مهندسی، معماری</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه پلی‌تکنیک تورین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> ایتالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/172/FFS-172-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه سالانه: 8000 یورو</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> 2 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><b><font color="#000099">نحوه درخواست:</font></b> از طریق «<a href="https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.pkg_apply.registrazione?p_lang=EN" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 30 آگوست 2019 (8 شهریور 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" http://international.polito.it/financial_aid/topolito_scholarships/2019_2020/master_of_science " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.pkg_apply.registrazione?p_lang=EN" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-08T07:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی دانشگاه «SDU» دانمارک http://fundsforstudy.ir/post/186 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی دانشگاه «SDU» دانمارک</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/171/FFS-171-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> مهندسی مکاترونیک، مهندسی الکترونیک، مهندسی نوآوری و بیزینس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت دانمارک</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> دانشگاه دانمارک جنوبی (SDU)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> کشورهای غیر اتحادیه اروپا</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/171/FFS-171-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت کامل از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: ماهانه 3000 کرون دانمارک</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 سپتامبر 2019 (10 شهریور 1398)</font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.sdu.dk/en/uddannelse/tuition/scholarships " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.sdu.dk/en/uddannelse/tuition/scholarships " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-06T07:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «Vanier CGS» دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا http://fundsforstudy.ir/post/185 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «Vanier CGS» دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/170/FFS-170-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> زمینه‌های علمی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت کانادا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/170/FFS-170-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه سالانه: 50,000 دلار کانادا</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> تا 3 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 5 سپتامبر 2019 (14 شهریور 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" https://www.grad.ubc.ca/awards/vanier-scholarship " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-04T07:30:00+01:00 fundsforstudy.ir گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «Kahotea» دانشگاه ویکتوریا ولینگتون http://fundsforstudy.ir/post/184 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «Kahotea» دانشگاه ویکتوریا ولینگتون</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/169/FFC-169-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه ویکتوریا ولینگتون</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> نیوزیلند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/169/FFC-169-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه تحصیل: تا 30,000 دلار نیوزیلند</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> تا 3 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://victoriascholarships.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?584748317038524650717830397675535A7478392B45474D3042565031766D4A707364557357346B704B4B6A476A59684D32687968703067686C674133536133" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 2 سپتامبر 2019 (11 شهریور 1398)</font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" https://www.victoria.ac.nz/scholarships/current/victoria-kahotea-scholarship-school-leaver-scholarships-for-outstanding-achievements " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://victoriascholarships.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?584748317038524650717830397675535A7478392B45474D3042565031766D4A707364557357346B704B4B6A476A59684D32687968703067686C674133536133" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div>