معرفی بورس های تحصیلی در این سایت بورس های خارجی و بین المللی که توسط دانشجویان ممتاز کشور عزیزمان قابل استفاده هستند، به تفصیل معرفی می گردند. برای این سایت از هیچ منبع فارسی استفاده نگردیده و مطالب آن، تماماً بر مبنای ترجمه متون انگلیسی تهیه می گردد. از این رو خواهشمند است در صورت برداشت و ذکر مطالب این سایت، به منبع اشاره فرمایید. http://fundsforstudy.mihanblog.com 2020-04-06T12:13:50+01:00 text/html 2020-04-06T07:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی پژوهانه فوق دکترای «Freigeist» آلمان http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/280 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">پژوهانه فوق دکترای «Freigeist» آلمان</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/257/FFS-257-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> بدون محدودیت&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی:</b></font> فوق دکترا (پست داک)&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده پژوهانه:</b></font> بنیاد Volkswagen</font> </p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل پژوهش:</b></font> آلمان&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه&nbsp; <br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/257/FFS-257-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس:&nbsp;&nbsp; </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه پژوهش</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه ارتباطات علمی و تحقیقاتی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه عائله مندی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- برنامه‌های آموزشی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش:</b></font> تا 5 سال (قابل تمدید)&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 اکتبر 2020 (24 مهر 1399)&nbsp; </font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/freigeist-fellowships " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/freigeist-fellowships " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-04-04T07:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «Boustany» دانشگاه هاروارد آمریکا http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/279 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «Boustany» دانشگاه هاروارد آمریکا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/256/FFS-256-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> MBA&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> بنیاد Boustany&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> دانشگاه هاروارد آمریکا&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه&nbsp; <br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/256/FFS-256-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس:&nbsp;&nbsp; </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه شهریه: سالانه 47,500 دلار آمریکا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه اسکان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه سفر</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> تا 2 سال&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ایمیل» پس از اخذ پذیرش تحصیلی&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 می 2021 (10 خرداد 1400)&nbsp; </font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.boustany-foundation.org/scolarship-programs/MBA-Harvard " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.boustany-foundation.org/scolarship-programs/MBA-Harvard " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-04-01T07:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه Carlo Cattaneo – LIUC» ایتالیا http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/278 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه Carlo Cattaneo – LIUC» ایتالیا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/255/FFS-255-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> اقتصاد، مدیریت، مهندسی صنایع، روابط عمومی، مدیریت تجارت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه Carlo Cattaneo – LIUC&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> ایتالیا&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/255/FFS-255-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس:&nbsp;&nbsp; </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیل&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://sol.liuc.it/esse3/Home.do?cod_lingua=eng#shortcut " target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 29 می 2020 (9 خرداد 1399)&nbsp; </font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" http://www.liuc.it/corsi-di-laurea/dottorato-di-ricerca/ " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://sol.liuc.it/esse3/Home.do?cod_lingua=eng#shortcut " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-03-30T07:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس ریاست جمهوری در «دانشگاه NPU» چین http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/277 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس ریاست جمهوری در «دانشگاه NPU» چین</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/254/FFS-254-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس، دکترا&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه پلی‌تکنیک شمال غربی چین (NPU)&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> چین&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه<br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/254/FFS-254-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس:&nbsp;&nbsp; </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی: 50 تا 100 درصد (برای همه مقاطع تحصیلی)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی ماهانه: </font></p><font size="3"> </font></blockquote><blockquote><blockquote><p><font size="3">- 2000 یوان چین (دانشجویان فوق لیسانس)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- 3500 یوان چین (دانشجویان دکترا)</font></p></blockquote><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیل&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="http://admission.nwpu.edu.cn/ " target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 سپتامبر 2020 (26 شهریور 1399)&nbsp; </font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" http://gjjyxy.nwpu.edu.cn/new_en/jxj/NPU_President_Scholarship_Program.htm " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="http://admission.nwpu.edu.cn/ " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-03-28T07:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «معاونت دانشگاه Western Sydney» http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/276 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «معاونت دانشگاه Western Sydney»</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/253/FFS-253-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> معاونت دانشگاه Western Sydney&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> استرالیا&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه (به جز استرالیا و نیوزیلند)<br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/253/FFS-253-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس:&nbsp;&nbsp; </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت 50 درصدی از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> تا 3 سال&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://student-westernsydney.studylink.com/index.cfm?event=security.showLogin&amp;msg=eventsecured&amp;fr=sp&amp;en=default " target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>» همزمان با درخواست پذیرش تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 21 ژوئن 2020 (1 تیر 1399)&nbsp; </font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" https://www.westernsydney.edu.au/international/home/apply/admissions/scholarships/future_international_students " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://student-westernsydney.studylink.com/index.cfm?event=security.showLogin&amp;msg=eventsecured&amp;fr=sp&amp;en=default " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-03-25T07:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی موسسه آسیایی فناوری تایلند (AIT) http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/274 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی موسسه آسیایی فناوری تایلند (AIT)</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/252/FFS-252-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط موسسه&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس، دکترا&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه آسیایی فناوری (AIT)&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> تایلند&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/252/FFS-252-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس:&nbsp;&nbsp; </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت کامل یا جزئی از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیل&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 10 ژوئن 2020 (21 خرداد 1399)&nbsp; </font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.ait.ac.th/admissions/scholarships/ait-fellowship/ " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.ait.ac.th/admissions/scholarships/ait-fellowship/ " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-03-23T07:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس «Tongarewa» دانشگاه ویکتوریا ولینگتون نیوزیلند http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/273 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس «Tongarewa» دانشگاه ویکتوریا ولینگتون نیوزیلند</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/251/FFS-251-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه ویکتوریای ولینگتون&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> نیوزیلند&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه<br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/251/FFS-251-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس:&nbsp;&nbsp; </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه شهریه: 5000 تا 10,000 دلار نیوزیلند</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمان پوشش بورس:</b></font> سال اول تحصیل&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://victoriascholarships.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?584748317038524650717A31314F566A31734B6A31485338554B366739327539556D4B495842675A595641654F4A4D626A4F30792F4B5057505736656B664B62 " target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 می 2020 (11 خرداد 1399)&nbsp; </font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.wgtn.ac.nz/scholarships/current/tongarewa-scholarship " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://victoriascholarships.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?584748317038524650717A31314F566A31734B6A31485338554B366739327539556D4B495842675A595641654F4A4D626A4F30792F4B5057505736656B664B62 " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-03-21T07:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی موسسه «TBSI» چین http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/272 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی موسسه «TBSI» چین</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/250/FFS-250-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> زمینه‌های علمی ارائه‌شده توسط موسسه&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس، دکترا&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه تسینگهوا-برکلی شنژن (TBSI)&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> چین&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه (غیر از شهروندان چین)<br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/250/FFS-250-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس:&nbsp;&nbsp; </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه تحصیلی سالانه: تا 50,000 یوان چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه سالانه زندگی: 12,000 یوان چین</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دوره تحصیل&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login " target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 می 2020 (12 اردیبهشت 1399)&nbsp; </font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.tbsi.edu.cn/en/index.php?s=/cms/index/jiangxuejin.html " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-03-18T08:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه نیوکاسل» استرالیا http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/270 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه نیوکاسل» استرالیا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/249/FFS-249-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس، دکترا&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت استرالیا با همکاری دانشگاه نیوکاسل&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> استرالیا&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه<br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/249/FFS-249-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس:&nbsp;&nbsp; </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه سالانه: 28,092 دلار استرالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- پوشش کامل شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه درمانی و حوادث</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font color="#000099"><b><font size="4">مدت‌زمان پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- فوق لیسانس: تا 2 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- دکترا: تا 4 سال &nbsp;</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین» همزمان با درخواست پذیرش تحصیلی&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 سپتامبر 2020 (11 شهریور 1399)&nbsp; </font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.newcastle.edu.au/research-and-innovation/graduate-research/future-students/scholarships#ucgs " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.newcastle.edu.au/research-and-innovation/graduate-research/future-students/scholarships#ucgs " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-03-16T08:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی فلوشیپ «انیشتین» در آلمان http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/269 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">فلوشیپ «انیشتین» در آلمان</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/248/FFS-248-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> پژوهش‌های بین رشته‌ای علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم طبیعی </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی:</b></font> دوره‌های پژوهشی کوتاه‌مدت&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده فلوشیپ:</b></font> مجمع انیشتین و بنیاد دایملر و بنز&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل پژوهش:</b></font> آلمان&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه<br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/248/FFS-248-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس:&nbsp;&nbsp; </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه پژوهش: 10,000 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- اسکان رایگان در اقامت‌گاه تابستانی انیشتین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه سفر</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش فلوشیپ:</b></font> 5 تا 6 ماه&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ایمیل»&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 می 2020 (26 اردیبهشت 1399)&nbsp; </font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-03-14T08:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «دانشگاه ایالتی تنسی شرقی» آمریکا http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/268 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه ایالتی تنسی شرقی» آمریکا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/247/FFS-247-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه ایالتی تنسی شرقی (ETSU)&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> آمریکا&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه<br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/247/FFS-247-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس:&nbsp;&nbsp; </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه تحصیلی سالانه:</font></p></blockquote><font size="3"> </font><blockquote><blockquote><p><font size="3">- لیسانس: 12,500 دلار آمریکا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- فوق لیسانس و دکترا: 11,500 دلار آمریکا</font></p></blockquote><font size="3"> </font></blockquote><p><font color="#000099"><b><font size="4">مدت‌زمان پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- لیسانس: تا 8 ترم</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- فوق لیسانس: تا 5 ترم&nbsp; </font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین» همزمان با درخواست پذیرش تحصیلی&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 آگوست 2020 (25 مرداد 1399)&nbsp; </font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.etsu.edu/honors/international/internationalstudentscholarships/ " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.etsu.edu/honors/international/internationalstudentscholarships/ " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-03-11T08:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی دانشگاه ایالتی اوکلاهما آمریکا (OSU) http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/267 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی دانشگاه ایالتی اوکلاهما آمریکا (OSU)</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/246/FFS-246-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده توسط دانشگاه&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه ایالتی اوکلاهما (OSU)&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> آمریکا&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه<br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/246/FFS-246-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس:&nbsp;&nbsp; </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه تحصیلی کل دوره: از 5000 تا 40,000 دلار آمریکا (بر اساس نمره زبان و برخی شرایط دیگر)</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> کل دوره تحصیلی (چهار ساله)&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://go.okstate.edu/admissions/apply.html " target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>» همزمان با درخواست پذیرش </font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> بر اساس مهلت درخواست پذیرش تحصیلی&nbsp; </font></p><font size="3"> </font></div><div align="justify"><a href=" https://go.okstate.edu/scholarships-financial-aid/types-of-aid/scholarships-and-grants/international-scholarships.html " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href="https://go.okstate.edu/admissions/apply.html " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-03-09T08:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس «Developing Solutions» دانشگاه ناتینگهام شعبه مالزی http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/266 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس «Developing Solutions» دانشگاه ناتینگهام شعبه مالزی</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/245/FFS-245-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی ارتباطات الکترونیک، مدیریت و راهبری آموزشی، نیازهای ویژه، TESOL، مدیریت توسعه بین المللی، ارتباطات بین الملل&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه ناتینگهام شعبه مالزی&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> مالزی&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> کشورهای درحال توسعه<br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/245/FFS-245-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس:&nbsp;&nbsp; </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت 100 درصدی از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول معمول دروه تحصیلی&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین» بعد از اخذ پذیرش&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">آخرین مهلت درخواست: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- 2 آگوست 2020 (12 مرداد 1399) برای ورودی های سپتامبر</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- 18 اکتبر 2020 (27 مهر 1399) برای ورودی های دسامبر&nbsp; </font></p><font size="3"> </font></blockquote></div><div align="justify"><a href=" https://www.nottingham.edu.my/Study/Fees-and-Scholarships/Scholarships/sponsor-information/DevelopingSolutions.aspx " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.nottingham.edu.my/Study/Fees-and-Scholarships/Scholarships/sponsor-information/DevelopingSolutions.aspx " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-03-07T08:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس تحصیلی «KNB» دولت اندونزی http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/265 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «KNB» دولت اندونزی</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/244/FFS-244-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> علوم انسانی، مهندسی، علوم اجتماعی، علوم پایه، علوم آموزشی&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت اندونزی&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> اندونزی&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> کشورهای عضو پیمان عدم تعهد (NAM) و برخی کشورهای درحال توسعه<br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/244/FFS-244-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس:&nbsp;&nbsp; </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک‌هزینه استقرار اولیه: 1,500,000 روپیه اندونزی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه اولیه در دوره آموزش زبان اندونزیایی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی: ماهانه 2,750,000 روپیه اندونزی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه پژوهش: 400,000 روپیه اندونزی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه تهیه کتاب: 350,000 روپیه اندونزی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه درمانی و حوادث</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه بلیت دوسره هواپیما</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> تا 24 ماه&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 20 آوریل 2020 (1 فروردین 1399)&nbsp; </font></p></div><div align="justify"><a href=" https://www.knb.ristekdikti.go.id/ " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://www.knb.ristekdikti.go.id/ " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-کتاب-بورس-تحصیلی" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a> text/html 2020-03-04T08:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com گروه علمی آموزشی معرفی بورس‌های تحصیلی بورس «موسسه توریسم و هتل‌داری» اتریش http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/263 <div align="justify"> <p align="center"><b><font size="4">بورس «موسسه توریسم و هتل‌داری» اتریش</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/243/FFS-243-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> مدیریت هتل‌داری، مدیریت توریسم </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دوره‌های کوتاه‌مدت (تا یک سال)&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه همکاری‌ توسعه‌ای اتریش&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل:</b></font> اتریش&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> کشورهای درحال توسعه<br></font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/243/FFS-243-2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس:&nbsp;&nbsp; </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک‌هزینه زندگی ماهانه: 205 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه درمانی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- تغذیه رایگان</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت‌زمان پوشش بورس:</b></font> طول مدت تحصیل&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «پست»&nbsp; </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 می 2020 (12 اردیبهشت 1399)&nbsp; </font></p></div><div align="justify"><a href=" https://ith-salzburg.at/admission-and-fees/scholarship/ " target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></div><a href=" https://ith-salzburg.at/admission-and-fees/scholarship/ " target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5">آدرس ما در تلگرام و اینستاگرام: fundsforstudy@</font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/fundsforstudy/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Instagram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="https://t.me/fundsforstudy" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Social%20Networks/FFS-Telegram.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a>&nbsp; </font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="https://fidibo.com/book/82599-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C" target="_blank" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Book_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a><div align="center"><br></div><a href="http://fundsforstudy.ir/extrapage/consulting" target="" title=""><div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/Ad/Ad_Const_Buttom.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></a>