معرفی بورس های تحصیلی در این وبلاگ بورس های خارجی و بین المللی که توسط دانشجویان ممتاز کشور عزیزمان قابل استفاده می باشند، به تفصیل معرفی می گردند. برای این وبلاگ از هیچ منبع فارسی استفاده نگردیده و مطالب آن، تماماً بر مبنای ترجمه متون انگلیسی تهیه می گردد. از این رو خواهشمند است در صورت برداشت و ذکر مطالب این وبلاگ، به منبع اشاره فرمایید. http://fundsforstudy.ir 2017-03-29T01:22:40+01:00 text/html 2017-03-17T11:54:58+01:00 fundsforstudy.ir مرد رهگذر بورس‌نامه شماره 4 http://fundsforstudy.ir/post/110 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font size="3"></font><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/104/boorsnameh-4.jpg" alt="" vspace="0" width="524" hspace="0" height="210" border="0" align="bottom"></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><b>بورس تحصیلی «دانشگاه مسینا» - ایتالیا</b></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> تمام زمینه های علمی ارائه شده توسط دانشگاه مسینا</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه مسینا</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> ایتالیا</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font color="#000099"><b><font size="3">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">- کمک هزینه زندگی: ماهانه 100 یورو</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">- اسکان مجانی در خوابگاه های دانشگاه</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> 2 سال</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://istanze.unime.it" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4" color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- 22 می 2017 (1 خرداد 1396)</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><a href="http://www.unime.it/it/international/studenti-stranieri/call-scholarships-international-students" target="_blank" title=""><font size="5"><b>«اطلاعات بیشتر»</b></font></a></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><b><font size="5">پژوهانه «Georg Forster» - آلمان</font></b></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> زمینه های علمی مورد نیاز برای توسعه آتی کشور متبوع متقاضی</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی:</b></font> فوق دکترا</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده پژوهانه:</b></font> بنیاد «Alexander von Humboldt» آلمان</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ پژوهانه:</b></font> آلمان</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> ایران و ...</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش پژوهانه: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- کمک هزینه ماهانه: 2650 یورو</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">- کمک هزینه بلیت برگشت</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">- کمک هزینه دوره زبان آلمانی (برای متقاضی، همسر و فرزندان)</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">- کمک هزینه اسکان</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/pub_signup.main?p_lang=en&amp;p_resume_url=pub_register.main%3Fp_lang%3Den%26p_package%3Dgf" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font color="#000099"><b><font size="4">آخرین مهلت درخواست: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- تقاضا برای این پژوهانه در هر زمانی از سال امکان پذیر است.</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><a href="https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html" target="_blank" title=""><b><font size="5">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><b><font size="5">بورس تحصیلی «IB Diploma» دانشگاه Nottingham - انگلستان</font></b></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> تمام زمینه های علمی ارائه شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه Nottingham</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> انگلستان</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- کمک هزینه تحصیلی: 2500 تا 6000 پوند انگلیس (بسته به نمرات کسب شده و نوع رشته تحصیلی)</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> اولین سال تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> صلاحیت متقاضی برای این بورس، همزمان با بررسی درخواست پذیرش او در رشته دانشگاهی مورد نظر ارزیابی می گردد.</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4" color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- متقاضی بایستی پذیرش تحصیلی خود را برای ورودی سپتامبر 2017 اخذ نماید و تا تاریخ 1 آگوست 2017 (10 مرداد 1396) این پذیرش را تایید نماید.</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><a href="http://www.nottingham.ac.uk/studywithus/international-applicants/scholarships-fees-and-finance/scholarships/undergraduate-scholarships/ib-diploma-ug.aspx" target="_blank" title=""><b><font size="5">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><b><font size="5">بورس تحصیلی بین المللی «Rotary Peace»</font></b></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> زمینه های علمی مرتبط با صلح و پیشگیری و حل و فصل اختلافات بین المللی</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> بنیاد Rotary</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> دانشگاه های Duke و North Carolina at Chapel Hill آمریکا، دانشگاه International Christian ژاپن، دانشگاه Bradford انگلیس، دانشگاه Queensland استرالیا، دانشگاه Uppsala سوئد، دانشگاه Chulalongkorn بانکوک تایلند</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- کمک هزینه زندگی</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">- کمک هزینه شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">- کمک هزینه اسکان</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">- کمک هزینه سفر از/به کشور مقصد</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">- کمک هزینه کارآموزی و پژوهش میدانی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> 15 تا 24 ماه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://rotary.embark.com/apply" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4" color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- 31 می 2017 (10 خرداد 1396)</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><a href="https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships" target="_blank" title=""><b><font size="5">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><b><font size="5">بورس آموزش تابستانی «CINO» - اسپانیا</font></b></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> پزشکی و علوم زیستی</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح بورس:</b></font> آموزش تابستانی دانشجویان لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> مرکز ملی پژوهش سرطان اسپانیا (CINO)</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>محل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> اسپانیا</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- کمک هزینه تغذیه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">- بیمه درمانی و حوادث</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> از 26 ژوئن تا 18 آگوست 2017 (5 تیر تا 27 مرداد 1396)</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://www.cnio.es/ing/cursos/practicasverano-form.asp" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font size="4" color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font><font size="4"> </font><br></font></p><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- 23 آوریل 2017 (3 اردیبهشت 1396)</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><a href="http://www.cnio.es/ing/cursos/practicasverano.asp" target="_blank" title=""><b><font size="5">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><b>بورس تحصیلی دانشگاه بین المللی پزشکی (IMU) - مالزی</b></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> پزشکی، کایروپراکتیک، پزشکی چینی، روان شناسی، شیمی دارویی، داروسازی، علوم بیومدیکال، بیوتکنولوژی پزشکی، علوم تغذیه، رژیم درمانی تغذیه ای</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه بین المللی پزشکی (IMU) مالزی</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> مالزی</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- معافیت 50 یا 100 درصدی شهریه تحصیلی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://slim.imu.edu.my:44380/psp/ps/EMPLOYEE/HRMS/c/IMU_ONLINE_ADM_APPL_MENU.IMU_USER_REG_CT.GBL" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4" color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- شیمی دارویی، داروسازی، علوم بیومدیکال، بیوتکنولوژی پزشکی، رژیم درمانی تغذیه ای و علوم تغذیه (نوبت جذب جولای): 23 ژوئن 2017 (2 تیر 1396)</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">- پزشکی (نوبت جذب آگوست): 14 جولای 2017 (23 تیر 1396)</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">- کایروپراکتیک، پزشکی چینی، روان شناسی، داروسازی، شیمی دارویی، علوم بیومدیکال، بیوتکنولوژی پزشکی، رژیم درمانی تغذیه ای و علوم تغذیه (نوبت جذب سپتامبر): 18 آگوست 2017 (27 مرداد 1396)</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p class="MsoNormal"><font color="#000000"><a href="http://www.imu.edu.my/imu/admissions/scholarships/" target="_blank" title=""><b><font size="5">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><b><font size="5">پژوهانه «Marie Sklodowska-Curie» - ایسلند</font></b></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> پایداری محیط زیست، امنیت انسانی، دوره های گذر اجتماعی</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی:</b></font> فوق دکترا</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده پژوهانه:</b></font> دانشگاه سازمان ملل متحد</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ پژوهانه:</b></font> ایسلند</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش پژوهانه: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- کمک هزینه های زندگی و اقامت</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">- کمک هزینه توسعه شغلی</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">- حمایت پژوهشی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ایمیل»</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font size="4" color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font><font size="4"> </font><br></font></p><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- 1 می 2017 (11 اردیبهشت 1396)</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><a href="http://gest.unu.edu/en/research/marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-2017-competition" target="_blank" title=""><font size="5"><b>«اطلاعات بیشتر»</b></font></a></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><b><font size="5">بورس تحصیلی «دانشگاه Kingston» انگلستان</font></b></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> تمام زمینه های علمی ارائه شده توسط دانشگاه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه Kingston</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> انگلستان</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- کمک هزینه سالانه: 4000 پوند انگلیس</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://intschol.kingston.ac.uk" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font size="4" color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font><font size="4"> </font><br></font></p><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- 31 می 2017 (10 خرداد 1396)</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><a href="http://www.kingston.ac.uk/international/scholarships-and-fees/scholarships/international-scholarships/postgraduate-scholarships/" target="_blank" title=""><b><font size="5">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><b><font size="5">پژوهانه «دانشگاه علوم بین الملل وین» - اتریش</font></b></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> مطالعات بین الملل</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی:</b></font> فوق دکترا</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده پژوهانه:</b></font> دانشگاه علوم بین الملل وین</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ پژوهانه:</b></font> اتریش</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش پژوهانه: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- حقوق سالانه: 33,000 تا 39,000 یورو (بسته به تجربه آکادمیک و میزان مسئولیت)</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش پژوهانه:</b></font> 2 سال</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://application.da-vienna.ac.at/postdoc/Application/oid/7298" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font size="4" color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font><font size="4"> </font><br></font></p><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- 16 آوریل 2017 (27 فروردین 1396)</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><a href="https://www.da-vienna.ac.at/en/The-Academy/News-and-Media/MoreInformation/Id/113/Postdoctoral-Fellowships" target="_blank" title=""><b><font size="5">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><b><font size="5">پژوهانه «دانشگاه Tallinn» - استونی</font></b></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> علوم اجتماعی، علوم سیاسی با محوریت دوره های زندگی</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی پژوهانه:</b></font> فوق دکترا</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده پژوهانه:</b></font> دانشگاه Tallinn</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ پژوهانه:</b></font> استونی</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش پژوهانه: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- دریافت حقوق بر اساس سیستم حقوق و پاداش دانشگاه Tallinn</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش پژوهانه:</b></font> 2 سال</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ایمیل»</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font size="4" color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font><font size="4"> </font><br></font></p><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- 17 آوریل 2017 (28 فروردین 1396)</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><a href="http://www.tlu.ee/en/personnel-office/Vacancies/Academic-job-offers/postdoctoral-researcher-in-life-course-studies" target="_blank" title=""><b><font size="5">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><b><font size="5">بورس تحصیلی «دانشگاه Worcester» - انگلستان</font></b></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> مطالعات فرهنگی و رسانه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه Worcester</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> انگلیس</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- حقوق سالیانه: 13,863 پوند انگلیس</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>&nbsp;مدت زمان پوشش بورس:</b></font> 3 سال</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ایمیل»</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4" color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- 7 می 2017 (17 اردیبهشت 1396)</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><a href="http://www.worcester.ac.uk/community/job-vacancy-phd-studentship-cultural-and-media-studies.html" target="_blank" title=""><b><font size="5">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" align="center"><b><font size="5">پژوهانه «Freigeist» بنیاد Volkswagen- آلمان</font></b></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> بدون محدودیت</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی پژوهانه:</b></font> فوق دکترا، دانشجویان دکترا</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده پژوهانه:</b></font> بنیاد Volkswagen</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ پژوهانه:</b></font> آلمان</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش پژوهانه: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- دریافت حقوق معادل دریافتی گروه محققین جوان</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش پژوهانه:</b></font> تا 5 سال</font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://portal.volkswagenstiftung.de/vwsantrag/login.do?siteLanguage=en" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font size="4" color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font><font size="4"> </font><br></font></p><blockquote><p class="MsoNormal"><font size="3">- 12 اکتبر 2017 (20 مهر 1396)</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p class="MsoNormal"><a href=" https://www.volkswagenstiftung.de/nc/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/freigeist-fellowships.html " target="_blank" title=""><b><font size="5">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p> text/html 2017-03-09T11:02:06+01:00 fundsforstudy.ir مرد رهگذر بورس تحصیلی «دانشگاه Jaen» اسپانیا http://fundsforstudy.ir/post/109 <font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه Jaen» اسپانیا</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/103/Jaen-U.jpg" alt="" width="299" vspace="0" hspace="0" height="249" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> تمام رشته های ارائه شده توسط دانشگاه Jaen</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه Jaen اسپانیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> اسپانیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><p><b><font size="3">نوع اول:</font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- پوشش کامل شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه اسکان و زندگی: </font></p><blockquote><font size="3"> </font></blockquote><blockquote><p><font size="3">لیسانس: سالانه 2200 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">فوق لیسانس: سالانه 3000 یورو</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3">- دوره های زبان اسپانیایی رایگان</font></p><font size="3"> </font><p><b><font size="3">نوع دوم:</font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- پوشش کامل شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- دوره های زبان اسپانیایی رایگان</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/103/Jaen-U-1.jpg" alt="" width="567" vspace="0" hspace="0" height="338" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> کل دوره تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/upload_beca_talento_f" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- لیسانس: 10 آوریل 2017 (21 فروردین 1396)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- فوق لیسانس: 30 آوریل 2017 (10 اردیبهشت 1396)</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><a href="http://www.ujaen.es/serv/vicint/assets/uploads/docs/internos/Attracting_Talent_Programme_-_Nuevo.pdf" target="_blank" title=""><font size="4"><b>«اطلاعات بیشتر»</b></font></a></p><p align="center"><font size="4"><b><a href="http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/upload_beca_talento_f" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></b></font></p><font size="3"> </font> text/html 2017-03-03T07:19:52+01:00 fundsforstudy.ir مرد رهگذر بورس تحصیلی «Friedrich Miescher» سوئیس http://fundsforstudy.ir/post/108 <font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «Friedrich Miescher» سوئیس</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/102/FMI-SWISS.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" height="159" width="496" vspace="0" border="0"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> اپی ژنتیک، نوروبیولوژی، بیولوژی کمی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه تحقیقات بیومدیکال Friedrich Miescher</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> سوئیس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- این بورس، پوشش کاملی را مبتنی بر استانداردهای «بنیاد ملی علم سوئیس» برای دانشجویان بین المللی فراهم خواهد نمود.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> طول مدت تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://www.fmi.ch/training/phd/apply/form/" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 می 2017 (11 اردیبهشت 1396)</font></p><font size="3"> </font><p><a href="http://www.fmi.ch/training/phd/" target="_blank" title=""><font size="4"><b>«اطلاعات بیشتر»</b></font></a></p><p align="center"><font size="3"><a href="https://www.fmi.ch/training/phd/apply/form/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></a></font> </p> text/html 2017-02-10T12:08:30+01:00 fundsforstudy.ir مرد رهگذر بورس تحصیلی «مهندسی برای توسعه (E4D)» - سوئیس 2017 http://fundsforstudy.ir/post/107 <font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="3">بورس تحصیلی «مهندسی برای توسعه (E4D)» - سوئیس 2017</font></b></p><p align="center"><b><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/101/E4D-ETH.jpg" alt="" width="358" vspace="0" hspace="0" height="269" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> رشته های مهندسی و فنی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> بنیاد توسعه اجتماعی «Sawiris» سوئیس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> دانشگاه ETH زوریخ، سوئیس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> ایران و ...</font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- 175,000 فرانک سوئیس</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> 3 سال</font></p><font size="3"> </font><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> متقاضی باید مستقیما با استادی در دانشگاه ETH زوریخ مکاتبه نموده و در صورت توافق، مدارک لازم را برای ایشان ارسال نماید. استاد مربوطه نسبت به ارسال بسته درخواست برای این بورس اقدام می نماید.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 مارس 2017</font></p><a href="https://www.ethz.ch/en/the-eth-zurich/global/funding-opportunities/research-for-development/sawiris-scholarships/e4d-doctoral-scholarships.html" target="_blank" title=""><font size="3"><font size="4"><b> «اطلاعات بیشتر»</b></font></font></a><font size="3"></font><div align="center"><a href="https://www.ethz.ch/en/the-eth-zurich/global/funding-opportunities/research-for-development/sawiris-scholarships/e4d-doctoral-scholarships.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2017-02-02T08:24:53+01:00 fundsforstudy.ir مرد رهگذر بورس تحصیلی «Bilateral Program» دولت چین http://fundsforstudy.ir/post/106 <font size="3"> </font><p align="center"><font size="4"><b>بورس تحصیلی «Bilateral Program» دولت چین</b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/100/CGS.jpg" alt="" hspace="0" height="297" border="0" align="bottom" width="274" vspace="0"></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> بدون محدودیت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> وزارت آموزش جمهوری خلق چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه شهریه تحصیلی: </font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">لیسانس: سالانه 20,000 تا 27,000 یوان چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">فوق لیسانس: سالانه 25,000 تا 34,000 یوان چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">دکترا: سالانه 33,000 تا 45,000 یوان چین</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه مسکن: </font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">لیسانس: سالانه 8400 یوان چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">فوق لیسانس: سالانه 8400 یوان چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">دکترا: سالانه 12,000 یوان چین </font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه زندگی: </font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">لیسانس: سالانه 30,000 یوان چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">فوق لیسانس: سالانه 36,000 یوان چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">دکترا: سالانه 42,000 یوان چین</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه بیمه درمانی: سالانه 800 یوان چین</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>مدت زمان پوشش بورس (با احتساب دوره های آموزش زبان چینی):</b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- لیسانس: 4 تا 7 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- فوق لیسانس: 2 تا 5 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- دکترا: 3 تا 6 سال</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="http://www.csc.edu.cn/laihua/noticeen.html" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 آوریل 2017 (12 فروردین 1396)</font></p><a href="http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&amp;id=3157" target="_blank" title=""><b><font size="4"> «اطلاعات بیشتر»</font></b></a><b><font size="4"></font></b><div align="center"><a href="http://www.csc.edu.cn/laihua/noticeen.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></a></div> text/html 2017-01-26T11:18:41+01:00 fundsforstudy.ir مرد رهگذر بورس تحصیلی مشترک «JJ/WBGSP» بانک جهانی و ژاپن http://fundsforstudy.ir/post/105 <font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی مشترک «JJ/WBGSP» بانک جهانی و ژاپن</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/99/JJWB.jpg" alt="" width="566" vspace="0" hspace="0" height="140" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> زمینه های علمی ارائه شده در «<a href="http://pubdocs.worldbank.org/en/374821478177457089/JJ-WBGSP-Preferred-Programs.xlsx" target="_blank" title="">دانشگاه های منتخب</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> بانک جهانی + دولت ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> کشورهای مربوط</font><font size="3"><font size="3"> به </font> «<a href="http://pubdocs.worldbank.org/en/374821478177457089/JJ-WBGSP-Preferred-Programs.xlsx" target="_blank" title="">دانشگاه های منتخب</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> ایران و سایر کشورهای در حال توسعه عضو بانک جهانی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- هزینه بلیت رفت و برگشت از/به کشور مبدا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه سفر</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه ماهانه زندگی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- هزینه بیمه درمانی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> طول دوره تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> ثبت درخواست ها برای دانشگاه های منتخب و بورس فوق از 25 ژانویه 2017 (6 بهمن 1395) آغاز گردیده است. آخرین مهلت درخواست برای هر دانشگاه متفاوت خواهد بود.</font></p><a href="http://www.worldbank.org/en/programs/scholarships#3" target="_blank" title=""><font size="3"><font size="4"><b> «اطلاعات بیشتر»</b></font></font></a><font size="3"></font><div align="center"><a href="http://www.worldbank.org/en/programs/scholarships#3" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2017-01-20T06:44:56+01:00 fundsforstudy.ir مرد رهگذر پژوهانه «Leibniz-DAAD» - آلمان 2017 http://fundsforstudy.ir/post/104 <font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="4">پژوهانه «Leibniz-DAAD» - آلمان 2017</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/98/Leibniz-DAAD.jpg" alt="" width="469" vspace="0" hspace="0" height="184" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> علوم انسانی و آموزش، اقتصاد، علوم اجتماعی، علوم زیستی، ریاضیات، علوم طبیعی، علوم مهندسی، محیط زیست</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه خدمات تبادل آکادمیک آلمان (DAAD) با همکاری انجمن Leibniz</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> آلمان (موسسات پژوهشی Leibniz)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه زندگی: ماهانه 2000 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه تلفیقی درمان، حادثه و مسئولیت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه پژوهش: سالانه 460 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- یک دوره دو ماهه آموزش زبان آلمانی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> 12 ماه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://portal.daad.de/irj/portal" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 9 مارس 2017 (19 اسفند 1395)</font></p><font size="3"><font size="4"><b><a href="https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=192&amp;status=2&amp;subjectGrps=&amp;daad=&amp;q=leibniz&amp;page=1&amp;detail=54654913#voraussetzungen" target="_blank" title="">«اطلاعات بیشتر»</a></b></font></font><div align="center"><a href="https://portal.daad.de/irj/portal" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2017-01-12T10:40:38+01:00 fundsforstudy.ir مرد رهگذر بورس تحصیلی «دانشگاه آمریکایی قاهره» - مصر 2017 http://fundsforstudy.ir/post/103 <font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه آمریکایی قاهره» - مصر 2017</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/97/AUC-Logo.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> مطالعات عربی، مصرشناسی، مطالعات زنان و جنسیت، مطالعات خاورمیانه، جامعه شناسی، انسان شناسی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه آمریکایی قاهره</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> مصر</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/97/AUC.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- شهریه کامل تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه ماهانه زندگی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه ماهانه مسکن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه خدمات درمانی و سلامت</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> دو سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://www.applyweb.com/auc/index.ftl" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 فوریه 2017 (27 بهمن 1395)</font></p><font size="3"> </font><p><a href="http://www.aucegypt.edu/admissions/fellowships/international-graduate" target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><p align="center"><font size="3"><a href="https://www.applyweb.com/auc/index.ftl" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></p><font size="3"> </font> text/html 2017-01-05T13:26:06+01:00 fundsforstudy.ir مرد رهگذر بورس تحصیلی «TWAS + CAS» - چین 2017 http://fundsforstudy.ir/post/102 <p align="center"><font size="4"><b>بورس تحصیلی «TWAS + CAS» - چین 2017</b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/96/CAS-TWAS.jpg" alt="" width="631" vspace="0" hspace="0" height="129" border="0" align="bottom"></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> علوم کشاورزی، بیولوژی (سلولی، مولکولی، ساختاری، سیستم ها و ارگانیسم ها)، علوم پزشکی و سلامت، شیمی، علوم مهندسی، ستاره شناسی، علوم زمین و فضا، علوم ریاضی، فیزیک در دانشگاه های منتخب</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> آکادمی علوم چین (CAS) با همکاری آکادمی علوم جهان (TWAS)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- معافیت از هزینه درخواست</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- معافیت از شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه زندگی: ماهانه 7000 یا 8000 RMB چین (بسته به شرایط متقاضی)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> تا 4 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="http://www.fellowship.cas.cn/dms/aonline/1958.jhtml" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 مارس 2017 (11 فروردین 1396)</font></p><font size="3"> </font><p><a href="http://twas.org/opportunity/cas-twas-presidents-phd-fellowship-programme" target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><p align="center"><font size="3"><a href="http://www.fellowship.cas.cn/dms/aonline/1958.jhtml" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></p><font size="3"> </font> text/html 2016-12-29T16:58:03+01:00 fundsforstudy.ir مرد رهگذر بورس تحصیلی « Stipendium Hungaricum» مجارستان http://fundsforstudy.ir/post/101 <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی « Stipendium Hungaricum» مجارستان</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/95/SHSP.jpg" alt="" width="530" vspace="0" hspace="0" height="195" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> همه رشته های ارائه شده توسط «<a href="http://www.tka.hu/getDoc.php?doc=f78e17f26b14cb0929fad4704064309ec7a27377" target="_blank" title="">دانشگاه های منتخب</a>» مجارستان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت مجارستان (از طریق بنیاد عمومی Tempus)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> مجارستان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> ایران و <a href="http://www.tka.hu/international-programmes/2966/stipendium-hungaricum/" target="_blank" title="">...</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه زندگی ماهانه: متفاوت بر اساس سطح تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- خوابگاه دانشجویی یا کمک هزینه مسکن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه درمانی و خدمات بهداشتی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> تمام طول دوره تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 5 مارس 2017 (15 اسفند 1395)</font></p><a href="http://www.tka.hu/getDoc.php?doc=61f29d9f877dda67713bf0691086623686c60f77" target="_blank" title=""><font size="3"><b><font size="4"> «اطلاعات بیشتر»</font></b></font></a><font size="3"></font><div align="center"><a href="http://www.tka.hu/international-programmes/2966/stipendium-hungaricum/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2016-12-22T11:33:02+01:00 fundsforstudy.ir مرد رهگذر بورس تحصیلی « Allianz» آلمان http://fundsforstudy.ir/post/100 <p align="center"><font size="4"><b>بورس تحصیلی « Allianz» آلمان</b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/94/OSOM.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> مدیریت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه ESMT برلین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> آلمان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- نوع اول: هزینه کامل شهریه تحصیلی (به میزان 25,000 یورو) + کمک هزینه زندگی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- نوع دوم: کمک هزینه شهریه تحصیلی (به میزان 10,000 یورو)</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://www.esmt.org/degree-programs/masters-management/masters-management-admissions" target="_blank" title="">درخواست پذیرش برای دوره فوق لیسانس مدیریت</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 مارس 2017 (11 فروردین 1396)</font></p><b><font size="3"><a href="https://www.esmt.org/degree-programs/masters-management/fees-and-financing/esmt-scholarships-mim-students#allianz-scholarship_" target="_blank" title=""><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></a><br></font></b><div align="center"><a href="https://www.esmt.org/degree-programs/masters-management/masters-management-admissions" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2016-12-15T09:24:04+01:00 fundsforstudy.ir مرد رهگذر بورس تحصیلی «دانشگاه هلسینکی» فنلاند http://fundsforstudy.ir/post/99 <font size="3"> </font><p align="center"><font size="4"><b>بورس تحصیلی دانشگاه هلسینکی فنلاند</b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/93/Helsinki-Logo.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> کلیه زمینه های تحصیلی ارائه شده توسط دانشگاه هلسینکی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه هلسینکی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> فنلاند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><b><font color="#000099">کشورهای واجد شرایط:</font></b> همه به جز کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای ایسلند، لیختن اشتاین و نروژ</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/93/U-Helsinki.jpg" alt="" width="589" vspace="0" hspace="0" height="317" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">بر اساس شرایط متقاضیان یکی از موارد ذیل ممکن است به آنها تعلق گیرد:</font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- پوشش کامل شهریه تحصیلی + 10,000 یورو کمک هزینه زندگی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- پوشش کامل شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- پوشش نیمی از شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><blockquote><p><font size="3">- 10,000 یورو کمک هزینه زندگی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3">موارد ذیل به همه کسانی که موفق به اخذ یکی از بورس های بالا شوند تعلق می گیرد:</font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- عضویت مجانی در اتحادیه دانشجویی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه کامل درمانی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- تخفیف در هزینه حمل و نقل عمومی، غذای رستوران دانشجویی و امکانات ورزشی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> دو سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق ارسال «<a href="https://www.helsinki.fi/en/studying/masters-programmes" target="_blank" title="">درخواست پذیرش آنلاین</a>» در رشته مورد نظر به دانشگاه هلسینکی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 12 ژانویه 2017 (23 دی ماه 1395)</font></p><font size="3"> </font><p><b><font size="4"><a href="https://www.helsinki.fi/en/studying/how-to-apply/scholarship-programme" target="_blank" title="">«اطلاعات بیشتر»</a></font></b></p><p align="center"><font size="3"><a href="https://www.helsinki.fi/en/studying/masters-programmes" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></p><font size="3"> </font> text/html 2016-12-08T10:07:17+01:00 fundsforstudy.ir مرد رهگذر بورس تحصیلی دانشگاه Kent انگلستان http://fundsforstudy.ir/post/98 <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی دانشگاه Kent انگلستان</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/92/U-Kent-logo.jpg" alt="" width="351" vspace="0" hspace="0" height="229" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> کلیه زمینه های تحصیلی ارائه شده توسط دانشگاه Kent</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا (پژوهش محور)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> معاونت دانشگاه Kent</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> انگلستان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/92/Kent-Campus.jpg" alt="" width="584" vspace="0" hspace="0" height="389" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه تحصیلی: 14,296 پوند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- هزینه اسکان</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="http://www.kent.ac.uk/courses/postgraduate/apply/index.html" target="_blank" title="">ارسال تقاضای پذیرش دکترای پژوهش محور به دانشگاه Kent</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 30 ژانویه 2017 (11 بهمن 1395)</font></p><a href="https://www.kent.ac.uk/scholarships/search/FNADVICECH02" target="_blank" title=""><font size="3"><b> «اطلاعات بیشتر»</b></font></a><font size="3"><br></font><div align="center"><a href="http://www.kent.ac.uk/courses/postgraduate/apply/index.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2016-09-15T08:03:19+01:00 fundsforstudy.ir مرد رهگذر بورس تحصیلات تکمیلی دولت ایرلند - 2017 http://fundsforstudy.ir/post/97 <p align="center"><font size="4"><b>بورس تحصیلات تکمیلی دولت ایرلند - 2017</b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/91/Ire-Sch-17.jpg" alt="" height="142" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="463"></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> تمام زمینه های علمی ارائه شده توسط دانشگاه های منتخب</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس و دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت ایرلند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> ایرلند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه زندگی: سالانه 15,000 پوند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه شهریه دانشگاهی: سالانه تا 5,750 پوند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه پژوهش: سالانه تا 2,250 پوند</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> مدت زمان معمول دوره تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://irishresearch.smartsimple.ie/s_Login.jsp" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 2 نوامبر 2016 (12 آبان 1395)</font></p><a href="http://www.research.ie/scheme/government-ireland-postgraduate-scholarship-scheme-2017" target="_blank" title=""><font size="4"><b> «اطلاعات بیشتر»</b></font></a><br><div align="center"><a href="https://irishresearch.smartsimple.ie/s_Login.jsp" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> text/html 2016-09-08T11:12:21+01:00 fundsforstudy.ir مرد رهگذر بورس تحصیلی «RGC» هنگ کنگ - 2017 http://fundsforstudy.ir/post/96 <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «RGC» هنگ کنگ - 2017</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/90/HongKong.jpg" alt="" height="86" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="518"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> تمام زمینه های علمی ارائه شده توسط دانشگاه سیتی هنگ کنگ، دانشگاه باپتیست هنگ کنگ، دانشگاه لینگنان، دانشگاه چینی هنگ کنگ، موسسه آموزش هنگ کنگ، دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ، دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ، دانشگاه هنگ کنگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> شورای پژوهانه های تحقیقاتی (RGC) هنگ کنگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> هنگ کنگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه سالانه 240,000 دلار هنگ کنگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه سفرهای تحقیقاتی و کنفرانس سالانه 10,000 دلار هنگ کنگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> تا 3 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><b><font color="#000099">نحوه درخواست:</font></b> از طریق «<a href="https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/InitApplication.jsp" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 دسامبر 2016 (11 آذر 1395)</font></p><a href="https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html" target="_blank" title=""><font size="4"><b> «اطلاعات بیشتر»</b></font></a><br><div align="center"><a href="https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/InitApplication.jsp" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div>