معرفی بورس های تحصیلی در این وبلاگ بورس های خارجی و بین المللی که توسط دانشجویان ممتاز کشور عزیزمان قابل استفاده می باشند، به تفصیل معرفی می گردند. برای این وبلاگ از هیچ منبع فارسی استفاده نگردیده و مطالب آن، تماماً بر مبنای ترجمه متون انگلیسی تهیه می گردد. از این رو خواهشمند است در صورت برداشت و ذکر مطالب این وبلاگ، به منبع اشاره فرمایید. http://fundsforstudy.mihanblog.com 2017-01-18T09:06:22+01:00 text/html 2017-01-12T14:10:38+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com مرد رهگذر بورس تحصیلی «دانشگاه آمریکایی قاهره» - مصر 2017 http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/103 <font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «دانشگاه آمریکایی قاهره» - مصر 2017</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/97/AUC-Logo.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> مطالعات عربی، مصرشناسی، مطالعات زنان و جنسیت، مطالعات خاورمیانه، جامعه شناسی، انسان شناسی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه آمریکایی قاهره</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> مصر</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/97/AUC.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- شهریه کامل تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه ماهانه زندگی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه ماهانه مسکن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه خدمات درمانی و سلامت</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> دو سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://www.applyweb.com/auc/index.ftl" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 فوریه 2017 (27 بهمن 1395)</font></p><font size="3"> </font><p><a href="http://www.aucegypt.edu/admissions/fellowships/international-graduate" target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><p align="center"><font size="3"><a href="https://www.applyweb.com/auc/index.ftl" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></p><font size="3"> </font> text/html 2017-01-05T16:56:06+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com مرد رهگذر بورس تحصیلی «TWAS + CAS» - چین 2017 http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/102 <p align="center"><font size="4"><b>بورس تحصیلی «TWAS + CAS» - چین 2017</b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/96/CAS-TWAS.jpg" alt="" width="631" vspace="0" hspace="0" height="129" border="0" align="bottom"></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> علوم کشاورزی، بیولوژی (سلولی، مولکولی، ساختاری، سیستم ها و ارگانیسم ها)، علوم پزشکی و سلامت، شیمی، علوم مهندسی، ستاره شناسی، علوم زمین و فضا، علوم ریاضی، فیزیک در دانشگاه های منتخب</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> آکادمی علوم چین (CAS) با همکاری آکادمی علوم جهان (TWAS)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- معافیت از هزینه درخواست</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- معافیت از شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه زندگی: ماهانه 7000 یا 8000 RMB چین (بسته به شرایط متقاضی)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> تا 4 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="http://www.fellowship.cas.cn/dms/aonline/1958.jhtml" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 مارس 2017 (11 فروردین 1396)</font></p><font size="3"> </font><p><a href="http://twas.org/opportunity/cas-twas-presidents-phd-fellowship-programme" target="_blank" title=""><b><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><p align="center"><font size="3"><a href="http://www.fellowship.cas.cn/dms/aonline/1958.jhtml" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></p><font size="3"> </font> text/html 2016-12-29T20:28:03+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com مرد رهگذر بورس تحصیلی « Stipendium Hungaricum» مجارستان http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/101 <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی « Stipendium Hungaricum» مجارستان</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/95/SHSP.jpg" alt="" width="530" vspace="0" hspace="0" height="195" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> همه رشته های ارائه شده توسط «<a href="http://www.tka.hu/getDoc.php?doc=f78e17f26b14cb0929fad4704064309ec7a27377" target="_blank" title="">دانشگاه های منتخب</a>» مجارستان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> لیسانس، فوق لیسانس، دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت مجارستان (از طریق بنیاد عمومی Tempus)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> مجارستان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> ایران و <a href="http://www.tka.hu/international-programmes/2966/stipendium-hungaricum/" target="_blank" title="">...</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه زندگی ماهانه: متفاوت بر اساس سطح تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- خوابگاه دانشجویی یا کمک هزینه مسکن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه درمانی و خدمات بهداشتی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> تمام طول دوره تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 5 مارس 2017 (15 اسفند 1395)</font></p><a href="http://www.tka.hu/getDoc.php?doc=61f29d9f877dda67713bf0691086623686c60f77" target="_blank" title=""><font size="3"><b><font size="4"> «اطلاعات بیشتر»</font></b></font></a><font size="3"></font><div align="center"><a href="http://www.tka.hu/international-programmes/2966/stipendium-hungaricum/" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2016-12-22T15:03:02+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com مرد رهگذر بورس تحصیلی « Allianz» آلمان http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/100 <p align="center"><font size="4"><b>بورس تحصیلی « Allianz» آلمان</b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/94/OSOM.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> مدیریت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه ESMT برلین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> آلمان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- نوع اول: هزینه کامل شهریه تحصیلی (به میزان 25,000 یورو) + کمک هزینه زندگی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- نوع دوم: کمک هزینه شهریه تحصیلی (به میزان 10,000 یورو)</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://www.esmt.org/degree-programs/masters-management/masters-management-admissions" target="_blank" title="">درخواست پذیرش برای دوره فوق لیسانس مدیریت</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 مارس 2017 (11 فروردین 1396)</font></p><b><font size="3"><a href="https://www.esmt.org/degree-programs/masters-management/fees-and-financing/esmt-scholarships-mim-students#allianz-scholarship_" target="_blank" title=""><font size="4">«اطلاعات بیشتر»</font></a><br></font></b><div align="center"><a href="https://www.esmt.org/degree-programs/masters-management/masters-management-admissions" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2016-12-15T12:54:04+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com مرد رهگذر بورس تحصیلی «دانشگاه هلسینکی» فنلاند http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/99 <font size="3"> </font><p align="center"><font size="4"><b>بورس تحصیلی دانشگاه هلسینکی فنلاند</b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/93/Helsinki-Logo.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> کلیه زمینه های تحصیلی ارائه شده توسط دانشگاه هلسینکی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه هلسینکی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> فنلاند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><b><font color="#000099">کشورهای واجد شرایط:</font></b> همه به جز کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای ایسلند، لیختن اشتاین و نروژ</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/93/U-Helsinki.jpg" alt="" width="589" vspace="0" hspace="0" height="317" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">بر اساس شرایط متقاضیان یکی از موارد ذیل ممکن است به آنها تعلق گیرد:</font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- پوشش کامل شهریه تحصیلی + 10,000 یورو کمک هزینه زندگی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- پوشش کامل شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- پوشش نیمی از شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><blockquote><p><font size="3">- 10,000 یورو کمک هزینه زندگی</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3">موارد ذیل به همه کسانی که موفق به اخذ یکی از بورس های بالا شوند تعلق می گیرد:</font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- عضویت مجانی در اتحادیه دانشجویی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه کامل درمانی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- تخفیف در هزینه حمل و نقل عمومی، غذای رستوران دانشجویی و امکانات ورزشی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> دو سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق ارسال «<a href="https://www.helsinki.fi/en/studying/masters-programmes" target="_blank" title="">درخواست پذیرش آنلاین</a>» در رشته مورد نظر به دانشگاه هلسینکی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 12 ژانویه 2017 (23 دی ماه 1395)</font></p><font size="3"> </font><p><b><font size="4"><a href="https://www.helsinki.fi/en/studying/how-to-apply/scholarship-programme" target="_blank" title="">«اطلاعات بیشتر»</a></font></b></p><p align="center"><font size="3"><a href="https://www.helsinki.fi/en/studying/masters-programmes" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></p><font size="3"> </font> text/html 2016-12-08T13:37:17+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com مرد رهگذر بورس تحصیلی دانشگاه Kent انگلستان http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/98 <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی دانشگاه Kent انگلستان</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/92/U-Kent-logo.jpg" alt="" width="351" vspace="0" hspace="0" height="229" border="0" align="bottom"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> کلیه زمینه های تحصیلی ارائه شده توسط دانشگاه Kent</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا (پژوهش محور)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> معاونت دانشگاه Kent</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> انگلستان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><p align="center"><font size="3"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/92/Kent-Campus.jpg" alt="" width="584" vspace="0" hspace="0" height="389" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3"> </font><p><font size="4" color="#000099"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه تحصیلی: 14,296 پوند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- هزینه اسکان</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="http://www.kent.ac.uk/courses/postgraduate/apply/index.html" target="_blank" title="">ارسال تقاضای پذیرش دکترای پژوهش محور به دانشگاه Kent</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 30 ژانویه 2017 (11 بهمن 1395)</font></p><a href="https://www.kent.ac.uk/scholarships/search/FNADVICECH02" target="_blank" title=""><font size="3"><b> «اطلاعات بیشتر»</b></font></a><font size="3"><br></font><div align="center"><a href="http://www.kent.ac.uk/courses/postgraduate/apply/index.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2016-09-15T12:33:19+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com مرد رهگذر بورس تحصیلات تکمیلی دولت ایرلند - 2017 http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/97 <p align="center"><font size="4"><b>بورس تحصیلات تکمیلی دولت ایرلند - 2017</b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/91/Ire-Sch-17.jpg" alt="" height="142" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="463"></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> تمام زمینه های علمی ارائه شده توسط دانشگاه های منتخب</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس و دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت ایرلند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> ایرلند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه زندگی: سالانه 15,000 پوند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه شهریه دانشگاهی: سالانه تا 5,750 پوند</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه پژوهش: سالانه تا 2,250 پوند</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> مدت زمان معمول دوره تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://irishresearch.smartsimple.ie/s_Login.jsp" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 2 نوامبر 2016 (12 آبان 1395)</font></p><a href="http://www.research.ie/scheme/government-ireland-postgraduate-scholarship-scheme-2017" target="_blank" title=""><font size="4"><b> «اطلاعات بیشتر»</b></font></a><br><div align="center"><a href="https://irishresearch.smartsimple.ie/s_Login.jsp" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> text/html 2016-09-08T15:42:21+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com مرد رهگذر بورس تحصیلی «RGC» هنگ کنگ - 2017 http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/96 <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «RGC» هنگ کنگ - 2017</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/90/HongKong.jpg" alt="" height="86" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="518"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> تمام زمینه های علمی ارائه شده توسط دانشگاه سیتی هنگ کنگ، دانشگاه باپتیست هنگ کنگ، دانشگاه لینگنان، دانشگاه چینی هنگ کنگ، موسسه آموزش هنگ کنگ، دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ، دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ، دانشگاه هنگ کنگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> شورای پژوهانه های تحقیقاتی (RGC) هنگ کنگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> هنگ کنگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه سالانه 240,000 دلار هنگ کنگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه سفرهای تحقیقاتی و کنفرانس سالانه 10,000 دلار هنگ کنگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> تا 3 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><b><font color="#000099">نحوه درخواست:</font></b> از طریق «<a href="https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/InitApplication.jsp" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 دسامبر 2016 (11 آذر 1395)</font></p><a href="https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html" target="_blank" title=""><font size="4"><b> «اطلاعات بیشتر»</b></font></a><br><div align="center"><a href="https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/InitApplication.jsp" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> text/html 2016-08-19T10:58:22+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com مرد رهگذر بورس تحصیلی «Chevening» انگلستان http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/95 <p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی «Chevening» انگلستان</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/89/chevening.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="200" hspace="0" vspace="0" width="384"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس (دوره یک ساله)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت انگلستان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> انگلستان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> ایران و ...</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بلیت رفت و برگشت هواپیما</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه خروج از کشور مبدا و ورود به انگلستان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- هزینه های ویزا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه ماهانه زندگی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> یک سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="http://www.chevening.org/apply/online-application-system" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 8 نوامبر 2016 (18 آبان 1395)</font></p><a href="http://www.chevening.org/" target="_blank" title=""><font size="4"><b> «اطلاعات بیشتر»</b></font></a><font size="4"><b><br></b></font><div align="center"><a href="http://www.chevening.org/apply/online-application-system" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> text/html 2016-07-28T11:40:14+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com مرد رهگذر پژوهانه تحقیقاتی «آکادمی علوم چین» http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/94 <font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="4">پژوهانه تحقیقاتی «آکادمی علوم چین»</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/88/CAS-China.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="118" hspace="0" vspace="0" width="635"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> بدون محدودیت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق دکترا، تحقیقات تکمیلی دانشجویان دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> آکادمی علوم چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> چین</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> تمام کشورهایی که با چین روابط دیپلماتیک دارند</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه ماهانه زندگی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه درمانی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بلیت دوطرفه هواپیما (از / به کشور مبدا)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 سپتامبر هر سال (11 شهریور)</font></p><font color="#000000"><a href="http://english.bic.cas.cn/AF/Fe/201507/t20150723_150727.html" target="_blank" title=""><b><font size="4"> «اطلاعات بیشتر»</font></b></a></font><br><div align="center"><a href="http://english.bic.cas.cn/AF/Fe/201507/t20150723_150727.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> text/html 2016-06-27T13:29:35+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com مرد رهگذر بورس‌نامه شماره 3 http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/93 <div align="center"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/87/boorsnameh-3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right"> <p align="center"><font size="5"><b>بورس تکمیل تز و پایان‌نامه تحصیلی در اتریش</b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> علوم طبیعی، علوم فنی، پزشکی، علوم بهداشتی، کشاورزی، علوم اجتماعی، علوم انسانی، هنر</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> تکمیل تز و پایان نامه دوره های لیسانس، فوق لیسانس و دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> بنیاد بورس جمهوری اتریش</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> اتریش</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه (به جز شهروندان اتریش)</font></p><font size="3"> </font><p><b><font color="#000099" size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه ماهانه 940 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه سلامت و حوادث</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- اسکان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه سفر: تا 500 یورو</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> 1 تا 4 ماه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://www.scholarships.at/login/login.aspx?DataFormID=1267" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font></font><font size="3"> 1 سپتامبر 2016 (11 شهریور 1395)</font><font size="3"> </font></p><p><font size="5"><b><a href="https://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&amp;PageMode=3&amp;GrainEntryID=1864&amp;HZGID=2005&amp;LangID=2" target="_blank" title="">«اطلاعات بیشتر»</a></b></font></p><font size="3"> </font><p><br></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="5"><b>بورس تحصیلی «Int. Postgraduate Coursework Excellence» دانشگاه گریفیث - استرالیا</b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> تمام رشته های تحصیلی «کلاس محور» ارائه شده توسط دانشگاه گریفیث</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس و دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشگاه گریفیث</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> استرالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه (به جز شهروندان استرالیا و نیوزیلند)</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه شهریه تحصیلی: 3000 دلار استرالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><b><font color="#000099" size="4">آخرین مهلت درخواست: </font></b></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">30 نوامبر 2016 (10 آذر 1395) برای ورودی ترم 1</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">30 آوریل 2017 (10 اردیبهشت 1396) برای ورودی ترم 2</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><a href="https://www.griffith.edu.au/international/scholarships-finance/scholarships-awards/griffith-university-funded-scholarships-and-awards/griffith-international-postgraduate-coursework-excellence-scholarships" target="_blank" title=""><b><font size="5">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><font size="3"> </font><p><br></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="5">بورس تحصیلی دانشکده داروسازی دانشگاه Cardiff - انگلستان</font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> داروسازی – علوم دارویی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دانشکده داروسازی دانشگاه Cardiff</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> انگلستان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><b><font color="#000099" size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه تحصیلی: 5000 پوند انگلیس (2000 پوند در سال اول و 1000 پوند در سال های دوم، سوم و چهارم)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> 4 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 جولای 2016 (10 مرداد 1395)</font></p><font size="3"> </font><p><a href="http://www.cardiff.ac.uk/for/prospective/international/funding/international-scholarship-fund/isfschools/bls.html" target="_blank" title=""><font size="5"><b>«اطلاعات بیشتر»</b></font></a></p><font size="3"> </font><p><br></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="5">پژوهانه « Fernand Braudel» موسسه دانشگاهی EUI - ایتالیا</font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> تمام زمینه های تحقیقاتی موسسه دانشگاهی EUI</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه EUI (European University Institute)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> ایتالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><b><font color="#000099" size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه ماهانه: 3000 یورو </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> 10 ماه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="http://apply.eui.eu/osiris_application_euiprd/Welkom.do;jsessionid=t2lqXxMbMhj8jn7kqvVF7LrphbPrzvB65b1VgypTTfRNqGTxx3cN!-425170943" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>آخرین مهلت درخواست: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">30 سپتامبر 2016 (9 مهر 1395)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">30 مارس 2017 (10 فروردین 1396)</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><a href="http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships/Index.aspx" target="_blank" title=""><b><font size="5">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><font size="3"> </font><p><br></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="5"><b>پژوهانه «دانشگاه ایندیانا» - آمریکا</b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> سفر، اکتشاف، جغرافیا، ناوبری و نقشه کشی، ادبیات و تاریخ آلمانی، موسیقی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح بورس:</b></font> پژوهانه فلوشیپ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> کتابخانه «Lilly» دانشگاه ایندیانا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> آمریکا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کمک هزینه سالانه: 40,000 دلار آمریکا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> تا 1 سال تحصیلی (دانشگاهی)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «ایمیل»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 30 سپتامبر 2016 (9 مهر 1395)</font></p><font size="3"> </font><p><a href="http://www.indiana.edu/~liblilly/fellowships.shtml" target="_blank" title=""><b><font size="5">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><font size="3"> </font><p><br></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="5">بورس تحصیلی موسسه «GSSI» ایتالیا</font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> فیزیک ذرات ستاره ای، ریاضیات در علوم طبیعی و اجتماعی، علوم کامپیوتر، علوم شهری</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه GSSI (Gran Sasso Science Institute)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> ایتالیا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه تحصیلی سالانه: 16160 یورو</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- اسکان رایگان</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- استفاده رایگان از امکانات رفاهی موسسه</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «سیستم آنلاین»</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 سپتامبر 2016 (11 شهریور 1395)</font></p><font size="3"> </font><p><a href="http://www.gssi.it/phd/" target="_blank" title=""><font size="5"><b>«اطلاعات بیشتر»</b></font></a></p><font size="3"> </font><p><br></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="5">بورس تحصیلی دکترا در «دانشگاه کپنهاگ» دانمارک</font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> زیست شناسی دیواره های سلولی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دپارتمان علوم گیاهی و محیطی دانشگاه کپنهاگ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> دانمارک</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- پرداخت حقوق سالیانه حداقل 309,109 کرون دانمارک</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> طول دوره تحصیل (دوره معمول)</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?PortalID=12920&amp;VacatureID=837851" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 24 جولای 2016 (3 مرداد 1395)</font></p><font size="3"> </font><p><a href="http://jobportal.ku.dk/phd/?show=837851" target="_blank" title=""><b><font size="5">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><font size="3"> </font><p><br></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">-------------------------</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="5">پژوهانه فوق دکترای «دانشگاه Oslo» نروژ</font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> بیوشیمی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> موسسه علوم پزشکی پایه دانشگاه پلی تکنیک Oslo</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> نروژ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099"><b><font size="4">موارد پوشش بورس: </font></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- پرداخت حقوق سالیانه بین 492,300 تا 529,800 کرون نروژ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «<a href="https://uio.easycruit.com/vacancy/application/f8e0ef7edfcfbd2ed1402dbcc3ff38b6/1664569/70335?iso=gb" target="_blank" title="">سیستم آنلاین</a>»</font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 15 آگوست 2016 (25 مرداد 1395)</font></p><font size="3"> </font><p><a href=" http://uio.easycruit.com/vacancy/1664569/70335?iso=no" target="_blank" title=""><b><font size="5">«اطلاعات بیشتر»</font></b></a></p><br></div></div> text/html 2016-04-14T08:35:37+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com مرد رهگذر به‌زودی بازمی‌گردیم... http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/92 <font size="3"><b>سلام خدمت شما عزیزان و همراهان سایت «معرفی بورس‌های تحصیلی».</b><br><br>متاسفانه مدت زیادی است که نتوانسته‌ام سایت را آپدیت نموده و بورس‌های جدید را معرفی نمایم که این موضوع به دلیل اشتغال تمام وقت بنده به امورات&nbsp; سرنوشت‎ساز رساله دکترا بوده است.<br>ولی انشالله به زودی ضمن آپدیت مرتب سایت، به کلیه پیام‌ها و نظرات ارسالی پاسخ خواهم داد.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>با تشکر و احترام<br>مرد رهگذر<br></font> text/html 2015-09-24T16:00:19+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com مرد رهگذر بورس تحصیلی Excellence دولت سوئیس 2017-2016 http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/91 <font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی Excellence دولت سوئیس 2017-2016</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/86/logo_suisse.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> تمام رشته ها و زمینه های علمی ارائه شده توسط دانشگاه های منتخب سوئیس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس (برای رشته هنرهای زیبا)، دکترا، فرصت های مطالعاتی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت سوئیس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> سوئیس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> ایران و ...</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- کمک هزینه زندگی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- معافیت از شهریه تحصیلی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- هزینه بلیت هواپیما</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- بیمه درمانی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- هزینه استقرار اولیه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- تخفیف در حمل و نقل شهری</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- تورهای تفریحی</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font color="#000099" size="4"><b>مدت زمان پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- 3 سال برای دکترا </font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- 12 ماه برای فرصت مطالعاتی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- کل طول دوره فوق لیسانس</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق «پست» و با درخواست از سفارت سوئیس</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 30 نوامبر 2015 (9 آذر 1394)</font></p><font color="#000000"><a href="http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/index.html?lang=en" target="_blank" title=""><font size="4"><b> «اطلاعات بیشتر»</b></font></a></font><font color="#000099" size="4"></font><div align="center"><a href="http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/index.html?lang=en" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></div> text/html 2015-09-02T19:30:12+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com مرد رهگذر بورس تحصیلات تکمیلی HONJO ژاپن - 2016 http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/90 <font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلات تکمیلی HONJO ژاپن - 2016</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/85/HONJO.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> تمام رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه های ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> فوق لیسانس و دکترا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> بنیاد بورس بین المللی HONJO</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> ژاپن</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">متقاضی پس از پذیرش و بسته به سطح مدرک تحصیلی، می تواند یکی از موارد زیر را انتخاب کند:</font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- ماهانه 200,000 ین ژاپن برای 1 یا 2 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- ماهانه 180,000 ین ژاپن برای 3 سال</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- ماهانه 150,000 ین ژاپن برای 4 یا 5 سال</font></p><font size="3"> </font></blockquote><p><font size="3"><font color="#000099"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font> طول (عادی) مدت تحصیل</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> از طریق <a href="http://hisf.or.jp/english/application/index.html" target="_blank" title="">«سیستم آنلاین»</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 31 اکتبر 2015 (9 آبان 1394)</font></p><font size="3"> <font color="#000099" size="4"><b><a href="http://hisf.or.jp/english/sch-f/index.html" target="_blank" title="">«اطلاعات بیشتر»</a></b></font></font><div align="center"><a href="http://hisf.or.jp/english/application/index.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></div><font size="3"> </font> text/html 2015-08-27T07:30:00+01:00 fundsforstudy.mihanblog.com مرد رهگذر بورس تحصیلی Merit دولت کبک کانادا 2017-2016 http://fundsforstudy.mihanblog.com/post/89 <font size="3"> </font><p align="center"><b><font size="4">بورس تحصیلی Merit دولت کبک کانادا 2017-2016</font></b></p><p align="center"><b><font size="4"><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/84/Quebec.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></b></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>زمینه علمی:</b></font> سلامت، علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر، علوم طبیعی، علوم مهندسی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>سطح تحصیلی بورس:</b></font> دکترا، فوق دکترا، دوره‌های پژوهشی کوتاه‌مدت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>اهداکننده بورس:</b></font> دولت کبک</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس:</b></font> کانادا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>کشورهای واجد شرایط:</b></font> همه</font></p><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>موارد پوشش بورس: </b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- دوره دکترا: پرداخت سالانه 25,000 دلار کانادا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- دوره فوق دکترا: پرداخت 35,000 دلار کانادا</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- دوره های پژوهشی کوتاه مدت: پرداخت ماهانه 3000 دلار کانادا</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font color="#000099" size="4"><b>مدت زمان پوشش بورس:</b></font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- دوره دکترا: 3 سال قابل تمدید تا 12 ماه</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- دوره فوق دکترا: یک سال بدون امکان تمدید</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- دوره های پژوهشی کوتاه مدت: تا 4 ماه</font></p></blockquote><font size="3"> </font><p align="justify"><font size="3"><font color="#000099"><b>نحوه درخواست:</b></font> متقاضی در ابتدا بایستی با مراجعه به لیست زیر و انتخاب دانشگاه یا مرکز آموزشی مورد نظر خود، برای آن اپلای نموده و در صورت قرار گرفتن در انتخاب اولیه، برای این بورس از طریق <a href="http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/merit-scholarship-program-for-foreign-students-pbeee--f9tcxbzm1430400825724/demande" target="_blank" title="">«سیستم آنلاین»</a> درخواست دهد:</font></p><font size="3"> </font><blockquote><p><font size="3">- <a href="http://www.education.gouv.qc.ca/" target="_blank" title="">لیست دانشگاه ها</a></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">- <a href="http://reseautranstech.qc.ca/en/cctt-by-name/?" target="_blank" title="">لیست سایر مراکز آموزشی</a></font></p></blockquote><font size="3"> </font><p><font size="3"><font color="#000099"><b>آخرین مهلت درخواست:</b></font> 1 نوامبر 2015 (10 آبان 1394)</font></p><font color="#000099" size="4"><b> <a href="http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/merit-scholarship-program-for-foreign-students-f9tcxbzm1430400825724" target="_blank" title="">«اطلاعات بیشتر»</a></b></font><div align="center"><a href="http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/merit-scholarship-program-for-foreign-students-pbeee--f9tcxbzm1430400825724/demande" target="_blank" title=""><img src="http://www.bestofnet.ir/Fundsforstudy/Pics/1/FFS-Apply.png" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></div>