پژوهانۀ (OJCB (On-the-Job Research Capacity Building ژاپن برای کشاورزی پایدار

زمینه علمی: کشاورزی پایدار

 

اهداکننده پژوهانه: وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات ژاپن

 

محل استفاده قابل قبول برای اخذ پژوهانه: کشورهای در حال توسعه

 

شرایط متقاضیان: این پژوهانه برای کمک به ظرفیت سازی ضمن خدمت در پژوهشگران جوان کشورهای در حال توسعه طراحی گردیده است. طبق این برنامه، پژوهشگران با سابقه - «پژوهشگران میزبان» - با اخذ این پژوهانه می بایست پژوهشگران جوانی - «پژوهشگران مهمان» - را از سایر مؤسسات تحقیقاتی جذب نموده و در پروژه تحقیقاتی خود به آن ها آموزش دهند.

شرایط پژوهشگر میزبان (متقاضی پژوهانه):

- در استخدام یک مؤسسۀ تحقیقات کشاورزی و یا یک دانشگاه باشد.

- در حال حاضر مشغول اجرای پژوهشی در زمینه «کشاورزی پایدار» بوده و در خلال این پژوهش و بر مبنای آن، قادر به آموزش یک یا چند پژوهشگر مهمان باشد.

- در طول دورۀ آموزش ضمن خدمت مربوطه، بایستی در محل حضور فیزیکی داشته باشد (در صورتی که از یک پژوهشگر دیگر (معاون طرح) تحت استخدام موسسه در این پروژه استفاده شود، پژوهشگر میزبان می تواند برای نصف مدت دوره حضور فیزیکی نداشته باشد).

 

- متعهد به ظرفیت سازی بوده و موافقت کامل موسسۀ خود را داشته باشد (نامۀ امضا شدۀ رییس مؤسسه در خصوص حمایت از پروژه بایستی ارائه گردد).

 

- ارائه نامه ای مبنی بر رضایت «پژوهشگر(های) مهمان» و «معاون طرح» برای حضور در پروژه

 

- توانایی نوشتن و ارائه درخواست و گزارشات طرح به زبان انگلیسی

 

- توانا ساختن پژوهشگران مهمان در تشخیص چالش های کشاورزی پایدار، راهنمای آن ها در توسعۀ طرح های تحقیقاتی خود، کمک و تایید آن ها در زمینۀ ترویج فنآوری و فعالیت های پژوهشی

 

شرایط پژوهشگر مهمان:

 

- شهروند یک کشور در حال توسعه باشد.

 

- در استخدام یک مؤسسۀ تحقیقات کشاورزی و یا یک دانشگاه بوده و پس از گذراندن دورۀ آموزشی ضمن خدمت، به محل کار خود بازگردد.

 

- دارای سن زیر 45 سال باشد (سنین زیر 40 سال در اولویت می باشند).

 

- دارای حداقل مدرک لیسانس باشد.

 

- موافقت مؤسسه خود را برای شرکت در پروژه اخذ کند.

 

- در حال استفاده از پژوهانه های مشابهی از مؤسسات دیگری نباشد.

 

 کشورهای واجد شرایط: کشورهای در حال توسعه

 

موارد پوشش بورس:

 

- سفر دوطرفه «پژوهشگر مهمان» از/به موسسه خود از/به موسسه میزبان

 

- مخارج معیشت و اجاره خانه «پژوهشگر مهمان» برای طول دوره

 

- بیمه درمانی و حوادث «پژوهشگر مهمان» برای طول دوره

 

- تامین تجهیزات مورد نیاز (کامپیوتر، میکروسکوپ، پروژکتور و ...) تا سقف 100,000 ین برای هر وسیله

 

- پاداش و سفر پژوهشگر معاون طرح

 

معیارهای انتخاب:

 

- داشتن درک کاملی از اهداف برنامه

 

- سودمندی و صلاحیت های لازم در پروژه ارائه شده

 

- میزان ارتباط پروژه با تعدیل پدیدۀ «تغییر اقلیم»

 

اطلاع رسانی: نتیجۀ درخواست ها تا پایان آگوست اعلام خواهد شد.

 

نحوه درخواست: از طریق ایمیل ojcb@unu.edu

 

آخرین مهلت درخواست: 10 آگوست 2013 (19 مرداد 1392)

 

«اطلاعات بیشتر و فرم های مربوطه»